Kamasutra

Pałki mužčyna

Uvodziny

Kamasutru, pavučańnie ab kachańni, dźvie tysiačy hod tamu na tumannych bierahach Hanhu ŭ Bienaresie skłaŭ mudrec Vatsiajana, spoŭniŭšy tak častku svaich relihijnych abaviazkaŭ. Napisany ŭ sanskrycie aryhinał naličvaje dźvie tysiačy dźvieście piaćdziasiat vieršaŭ (vaśmiskładovych čatyrochradkoŭjaŭ). Pa sutnaści, Sutra — heta zbor afaryzmaŭ, jaki najkaraciejšym čynam vyjaŭlaje pryncypy rečaŭ.

U vusnaj tradycyi, što pieravažała ŭ raniejšyja časy, Sutra zabiaśpiečvała najpraściejšy sposab zachavańnia viedaŭ. Usio ž ź ciaham času ŭźnikła nieabchodnaść hety zhustak idejaŭ raźvić u kamientarach (jak u vypadku Džajamanhały, Jašadaravaha kamientaru Ch st. n. e.), na jakija abapiralisia paźniejšyja aŭtary, kab dadać svaim daśledzinam formy i hłybini.

Kamasutra da siońnia zastajecca adnoj z najvialikšych suśvietnych knih, kłasičnym padručnikam kachańnia i padsumavańniem bahataj tradycyi indyjskaj erotyki. Da sučasnaha śvietu Sutra źviartajecca ź viestkaju, što «kožny čałaviek maje prava na ščaście i seksualnuju raŭnavartaść». Budučy adnoj z najraniejšych sprobaŭ definijavać zdarovuju naturalnaść dačynieńniaŭ pamiž mužčynam i žančynaj, Kamasutra z abiazzbrojvalnaj ščyraściu dy adkrytaściu i bieź śledu soramu daśleduje aptymalny sposab pavodzinaŭ pry pošuku partniorki i mnostva šlachoŭ dasiahnieńnia seksualnaha zadavalnieńnia takim čynam, kab vašaja žonka i kachanka byli aščaśliŭlenyja.

U Kamasutry nie treba bačyć knihu vyklučna pra słavutyja «šeśćdziesiat čatyry pozy», — hetkaja etykietka była pieraduziata naleplenaja na hety tvor praz kolkaść apisanych u im luboŭnych pazicyjaŭ. Vatsiajana ŭśviedamlaŭ składanaść svajho zadańnia i tamu napisaŭ: «Hetaja kniha nie pavinna ŭžyvacca adno jak srodak dziela spatoli našych prahnieńniaŭ. Čałaviek, znajomy z asnoŭnymi pryncypami navuki ab kachańni, dbaje pra svaju biezdakornaść (dcharma), zdaroŭje (artcha) i cialesnaje zadavalnieńnie (kama), a taksama šanuje zvyčai inšych ludziej, i tamu jon, biezumoŭna, zdolny apanavać svaje pačućci. Karaciej kažučy, mudry j daśviedčany čałaviek, jaki rupicca pra svaje dcharmu, artchu i kamu ŭ takoj stupieni, kab nie stacca rabom svaich žarściaŭ, dasiahnie pośpiechu ŭva ŭsim, za što b jon ni ŭziaŭsia».

Kama, induiscki boh kachańnia, uvasablaje saboj nie tolki seksualnuju asałodu, a ŭsie ŭciechi ź piaci pačućciaŭ: sa słychu, zroku, niuchu, dotyku j smaku. Usiakaja reč, datyčnaja da pačućciaŭ, moža prynieści čałavieku nieabmiežavanaje ščaście. Tamu šeść raździełaŭ z usich siamioch źviazana z pavodzinami čałavieka ŭ supolnaści.

Tajemnaja technika pałavoha aktu abo cialesny ekstaz nikoli nie pavinnyja adasablacca ad dušeŭnych pieražyvańniaŭ.

Tamu meta hetaje knihi — źviarnuć vašuju pilnuju ŭvahu na ŭciechi, jakija vas akalajuć, bo vašaje žyćcio praciakaje na niezvyčajna bahataj mahčymaściami płaniecie.

Vidy kachańnia

Pavodle Kamasutry možna adroźnić siem vidaŭ kachańnia:

• Kali vy daŭno ŭžo kachajecie svaju abrańnicu, zamirylisia ź joj paśla svarki abo chtości z vas paśla doŭhaj adsutnaści viarnuŭsia dadomu, heta nazyvajecca «kachańnie ź lubaści». Tady vy možacie ŭzajemna ciešycca hetulki i hetak, jak vam łaska.

• Kali adzin z vas zakachajecca śpiarša, a druhi paźniej, tady miłaść, što z hetaha paŭstanie, nazyvajecca «kachańniem dadanym».

• Kali vy sustrakajeciesia tolki dziela spatoli svaje seksualnaje prahi abo dziela mahčymaści skarystać usie šeśćdziesiat čatyry sposaby pałavoha kantaktu, tady vašy luboščy nazyvajucca «štučnym kachańniem». U takim razie nie zabudźciesia skarystać usie sposaby j srodki, što pryvodziacca ŭ Kamasutry.

• Kali ad pačatku i da samaha kanca dačynieńniaŭ z adnoj žančynaj vy niaspynna dumajecie ab inšaj, jakuju sapraŭdy kachajecie, vaša luboŭ maje nazoŭ «kachańnia pieraniesienaha».

• Kamasutra paziraje zvysoku na dačynieńni mužčyny z žančynaj, jakaja maje značna nižejšaje za jaho hramadskaje stanovišča i intelektualnaje raźvićcio (naprykład, z vadanoskaj abo słužankaj) i pajmianoŭvaje ichnuju suviaź «kachańniem eŭnua». Kali ŭsio ž vy apyniaciesia ŭ takoj situacyi, pamiatajcie, što vam nie varta całavać hetuju žančynu i zališnie da jaje datykacca.

• Luboŭnaja suviaź kurtyzanki ź viaskoŭcam i haradskoha čałavieka ź sialankaj abo dzikunkaj nazyvajecca «kachańniem iłžyvym».

• Luboŭnaje ž dačynieńnie kachankaŭ, jakich adno da adnaho nieadolna ciahnuła, i jakija złučylisia, kab spatolić svaju žarść, nazyvajecca «kachańniem spantannym».

Sposaby abdymańnia

Na samym ahulnym uzroŭni my adroźnivajem čatyry typy abdojmaŭ, a mienavita datyčnyja, nalahajučyja, ciaručyja i pryciskajučyja.

Na stupień ichnaj pałkaści pakazvaje ŭžo ich nazva.

• Kali vy pad niejkaju markaj nabliziciesia da žančyny i źlohku datykniaciesia da jejnaha cieła abo jana z vami sydziecca ŭ biaźludnym miescy i kolki razoŭ vas začepić rukoj, heta «abdojmy datyčnyja».

• Kali žančyna, jakaja z vami ŭ zacišku bavić čas, nachilicca, niby padymajučy niešta, što tolki što ŭpuściła, i pry hetym nalaža na vas hrudźmi, heta «abdojmy nalahajučyja». Kali vam chopić sprytu, možacie jaje ŭ hety momant kradkom pałaščyć.

Pierš čym pierachodzić da biespasiarednaha kantaktu, da jakoha naležać treci j čaćviorty typy abdojmaŭ, treba stać kachankami.

• Kali vy idziacie poruč upociemkach ci praz husta zaludnieny rynak abo, urešcie, naadvarot, paŭz miescy zusim biaźludnyja i traciesia svaimi ciełami adno ab adnoha, viadziecca pra «abdojmy ciaručyja».

• Kali adzin kachanak pryciskaje druhoha da ściany abo da słupa, dy z takoj žarściu, niby choča pieraniać dychańnie, abo peŭna achoplivaje druhoha vakoł rukami, heta «abdojmy pryciskajučyja».

Vidavočna, što apošnija dva typy abdojmaŭ mohuć vykarystoŭvać tolki partniory, jakija ŭžo dobra znajucca. Daśviedčanyja kachanki taksama mohuć pasprabavać čatyry sposaby abdojmaŭ pry pałavym kantakcie, a mienavita sposab pieravitaj lijany, łazańnia na dreva, sposab kanapiel i rysu dy małaka j vady. Z hetych čatyroch pieršyja dva typy abdojmaŭ robiacca stojačy.

• Kali žančyna na vas visić tak, jak abvivajecca lijana vakoł kamla, nieciarpliva pryciahvajučy vašuju hałavu ŭ nadziei, što vy joj padorycie pałki pacałunak, i pahladajučy na vas ź luboŭju ŭ vačoch, heta «abdojmy pieravitaj lijany».

• Kali žančyna adnoj nahoj staić u vas na stupni, a druhoj abapirajecca na vašaje ściahno i abchoplivaje vas, jak kamiel, cicha ahukajučy, niby vyprošvajučy pacałunak, heta abdojmy, nazyvanyja «łazańnie na dreva».

Nastupnyja dva vidy abdojmaŭ majuć adbyvacca tolki ŭ zručnym łožku, bo časta biez papiaredžańnia pierachodziać u pałavy akt.

• Kali kachanki razam lažać u łožku ź pieraplecienymi rukami j trucca adno ab druhoha ŭsim ciełam, tym časam jak ichnyja ruki znachodziać na ciele druhoha ŭsio novyja i novyja čullivyja miescy, a ichnyja vusny imknucca złučycca ŭ pacałunku, heta «abdojmy kanapiel i rysu».

• Kali žančyna siadzić u vas na kaleniach tvaram u tvar da vas i, abchoplivajučy vas ściohnami, naciskaje svaim padčareŭjem na vašaje dy nahami ciśnie vas da siabie, nie zvažajučy navat na bol, heta nazyvajecca nieparyŭnyja «abdojmy małaka j vady».

Suvarnanabcha dadaje jašče čatyry typy abdojmaŭ, jakija padzialaje pavodle častak cieła, što pry hetym zadziejničanyja, na abdojmy ściohnami, padčareŭjem, hrudźmi i łbami:

• Kali adzin kachanak mocna ściskaje nahami ściahno druhoha i nie chavaje zadavalnieńnia, jakoje jamu heta prynosić, heta «abdojmy ściohnami».

• Kali žančyna padymaje ściohny i pryciskaje svajo padčareŭje da mužčynskaha, drapajučy partniora paznohciami, całujučy jaho i jurliva trasučy raspuščanymi vałasami, heta «abdojmy padčareŭjem».

• Kali žančyna abchoplivaje mužčynu i pryciskajecca da jaho hrudźmi, heta «abdojmy hrudźmi».

• Kali kachanki ŭpivajucca adno ŭ adnaho vačyma, trucca nasami, prasočvajuć vusnami linii tvaraŭ partniora i pryciskajucca adno da adnaho iłbami, heta nazyvajecca «abdojmy łbami»; jany dazvalajuć abaim kachankam dasiahčy adnolkavaha zadavalnieńnia.

Staraviečnyja aŭtary kažuć, što abdojmy pryvodziać u ruch staradaŭni miechanizm žarści, tamu ŭ mnohich ludziej raspalić pažadu moža navat adna zhadka pra ich. A jak tolki žarść šuhnie, usiaki zabyvajecca na ŭsie praviły, pra jakija vučyć Kamasutra.

Zvablivaść vusnaŭ

Dzie možna całavać? Amal va ŭsie miescy!

Kali chočacie zrabić asablivaje ŭražańnie, pakryjcie pacałunkami brovy, vočy, ščoki, šyju, hrudzi, smočki i vusny svajoj kachanki i nie pakińcie biez uvahi navat nutro jejnaha rota.

Kali vaša abrańnica jašče maładaja, raim vam vyprabavać try typy lohkich pacałunkaŭ, a mienavita pacałunak pavietrany, trapiatki i datyčny:

• Kali dziaŭčyna svaimi vusnami milhom dakraniecca da vašych, heta «pacałunak pavietrany».

• Kali dziaŭčyna na jmhnieńnie zabudziecca na svaju saramlivaść, zapluščyć vočy, schopić vašyja ruki i dazvolić vam lohkim prykusam uchapić jaje nižniuju hubu, heta nazyvajecca «pacałunak trapiatki».

• Kali jejny jazyk praz karotkija intervały pranikaje ŭ vaš prahny rot, heta nazyvajecca «pacałunak datyčny».

Aprača taho isnuje jašče čatyry vidy pacałunkaŭ, jakija padzialajucca pavodle vuhła nachiłu i cisku vusnaŭ:

• Kali vašyja vusny sustrakajucca ŭprost, heta «pacałunak roŭny».

• Kali vašyja hałovy źlohku nachileny, heta «pacałunak kosy».

• Padniaŭšy i adkinuŭšy nazad hałavu vašaj kachanki, vy całujecie jaje «pacałunkam padymajučym».

• Kali ž vy jaje całujecie pałka i ź niastrymnaju žarściu, idziecca pra «pacałunak ucisnuty».

Časam nazyvajecca j piaty vid pacałunku, pry jakim vy musicie ŭziać palcami jejnyja vusny, piaščotna ich pacałavać, a potym peŭna ścisnuć svaimi vusnami. Heta nazyvajecca «pacałunak peŭna ŭcisnuty».

Hulni z pacałunkami

Dziela raspalvańnia žarści kachankaŭ staraviečnyja teksty rajać roznyja hulni z pacałunkami, jakija zdolnyja raściahnuć luboŭnuju ŭciechu na hadziny.

Naprykład, paspračajciesia sa svajoj kachankaj, chto z vas raniej schopić nižniuju hubu druhoha, nie vykarystoŭvajučy pry hetym ničoha, aprača svaich vusnaŭ. Prajhraŭšy, žančyna maje ŭdavać, što jana zaraz zapłača, paskardzicca, što jaje padmanuli, i ŭrešcie jana paprosić zhulać jašče raz. Kali vy admovicie, jana moža absmoktvać vaš nos abo ščypać vas za jaho tak doŭha, pakul vy nie pahodziciesia. Kali ž jana prajhraje i ŭ druhi raz, jana, prykinuŭšysia jašče bolš zasmučanaj, čym raniej, pasprabuje źnianacku złavić vašu hubu i źlohku ścisnuć jaje zubami. Potym jana budzie skakać ad radaści j ciešycca sa svajoj pieramohi, tym časam jak brovy i vočy buduć kidać vam vyklik na novy turnir. Pry nadzvyčaj vysokaj stupieni ŭzrušanaści pry hetaj hulni vy možacie skarystoŭvać taksama paznohci, zuby i palcy.

• Kali vy całujecie vierchniuju hubu svajoj kachanaj, tym časam jak jana ŭsmoktvaje vašuju nižniuju hubu, heta nazyvajecca «pacałunak vierchniaj huby».

• Kali ž vy svaimi vusnami ŭciahvajecie abiedźvie jaje huby, heta «pacałunak achopny».

Pry abodvuch zhadanych pacałunkach kachanki mohuć daśledavać svaje raty jazykami, što zatym lohka pierarastaje ŭ hulniu, jakuju staraviečnyja aŭtary nazyvali «dvuboj jazykoŭ». Padobnyja bitvy mohuć učyniacca taksama vusnami i zubami.

Taksama pacałunki možna raździalić na čatyry typy, u jakich vusny, zuby i jazyk utvarajuć adzinstva. Pavodle častak cieła, dla jakich jany pryznačany, my adroźnivajem pacałunki lohkija, miernyja, ciskajučyja i ŭciahvajučyja.

• Lohki pacałunak pryznačany smočkam i miescam, dzie kancaviny partniorki sychodziacca ź ciełam. Adnačasova ź im hetyja miescy vy možacie dalikatna pakusvać i hładzić jazykom.

• Mierny pacałunak adviedzieny ščokam, hrudziam, žyvatu i kłubam — pulchnym, miakkim i pruhkim miescam, — tamu tut vy možacie skarystać zuby biez bojazi, što pryčynicie svajoj kachancy niejki adčuvalny bol.

• Pry ciskajučym pacałunku vaš jazyk daśleduje kachančyna cieła, abvodzić jejnyja hrudzi i z zadavalnieńniem zatrymoŭvajecca na jejnym pupku.

• Pry ŭciahvajučym pacałunku vusny achałodžvajuć i zahojvajuć drapiny, što pakinuli na jejnym ciele vašy paznohci.

Kali žančyna całuje vas śpiačaha, kab abudzić vašaje žadańnie, heta nazyvajecca «raspalvajučy pacałunak».

Pacałunak, jakim žančyna vas uznaharodzić, kali vašuju ŭvahu zajmaje niešta inšaje abo kali vy ź joj pasvarylisia, mudra nazyvajecca «pacałunkam adciahvajučym».

Kali vy pryjdziecie dadomu pozna ŭnočy i piaščotna pacałujecie svaju śpiačuju žonku, heta «pacałunak abudžajučy». Pry hetym kažuć, što žančyna, pačuŭšy, što viartajecca jejny muž, moža ŭdavać śpiačuju, kab pierakanacca ŭ sapraŭdnaści jahonaha pačućcia.

Kali vy chočacie vykazać kachańnie žančynie, ź jakoj ź niejkaj pryčyny nie možacie havaryć, i pacałujecie jejnaje adlustravańnie ŭ vadzie ci ŭ lusterku abo jejny cień na ścianie, tady heta «pacałunak na pokaz».

Kali ž taja samaja pryčyna abo źbiantežanaść, jakaja ŭ prysutnaści vašaj abrańnicy źviazvaje vam ruki, zaminaje vam jaje pacałavać i vy zamiesta jaje całujecie dzicia, karcinu abo statuju tak, kab vašaja kachanka zrazumieła, što ŭ sapraŭdnaści vy całujecie jaje, viadziecca pra «pacałunak pieraniesieny».

Narešcie, kali da žančyny, jakuju vy kachajecie, vy padydziecie na ludnym vidoviščy abo načnym śviacie i spakojna pacałujecie joj palcy na ruce, heta «pacałunak demanstratyŭny».

Pamiatajcie, što mužčyna, jaki svajo pačućcio nie vyjaŭlaje, — jašče horšy, čym mužčyna biessardečny. Kali ž pieršy krok zrobić žančyna, adpłačvajcie joj piaščotu piaščotaj, pacałunak pacałunkam, a ŭkus ukusam. Tolki tady luboŭny ahoń razharycca i zapałaje jasnym połymiem!

Luboŭnyja drapiny i ŭkusy

Kali kachankami zavałodaje nieŭtajmoŭnaje žadańnie, jany mohuć umieła vykarystoŭvać svaje paznohci.

Vyniki ździŭlajuć. Pad paznohciami sprytnaj žančyny i samy chałodny partnior adčuje, jak u im abudžajecca niečuvanaja nikoli dahetul žarść. Hulni z paznohciami kachanki mohuć sabie dazvolić, kali jany ŭ łožku razam upieršyniu, kali na nastupny dzień adzin ź ich pavinien vypravicca ŭ daloki šlach abo ź jaho tolki viarnuŭsia, kali jany pierad tym pasvarylisia abo kali žančyna krychu napadpitku.

Važna pamiatać, što rabić paznohciami drapiny — nakanavańnie pałkich naturaŭ. Paznohci majuć być hładkija, čystyja i karotka padstryžanyja, ale asoby bolš avanturnyja mohuć adhadavać sabie doŭhija paznohci i raśpiłavać ich na dva ci try končyki abo zahnuć nakštałt papuhajčynaj dziuby. U hulni z paznohciami my adroźnivajem vosiem sposabaŭ:

• Kali mužčyna lohka pravodzić paznohciami pa hrudziach, ščokach abo ciele partniorki tak, što paśla nie zastajecca śladoŭ i pry hetym uźnikaje huk, što nahadvaje razryvańnie jadvabu, heta «drapańnie hučnaje». Najlepiej jano prydasca tady, kali vas žančyna paprosić paškrabać joj śpinu.

• Skryŭleny śled ad paznohcia na hrudziach abo na šyi nazyvajecca «paŭmiesiac».

• Kali ž skryŭlenych drapinaŭ dźvie, i jany paviernuty adna da adnoj, viadziecca pra «poŭniu»; adnak dla hetaha sposabu drapańnia vybirajcie tolki kłuby, žyvot i padpachi.

• Kali vy viedziacie vostrym končykam paznohcia praź niejkuju častku cieła, uźnikaje «rysa».

• Kali drapina paŭtaraje linii hrudziej abo šyi, heta «tyhravy pazur».

• Kali vy viedziacie ŭsimi piaćciu paznohciami praz hrudzi tak, kab smočka była pasiaredzinie, heta «paŭlinavaja naha», daskanałaje vykanańnie jakoj žančyny vielmi ceniać.

• A paŭtaryŭšy takuju samuju fihuru (viadoma, kali partniorka nastojvaje) i na druhoj smočcy, vy zrobicie «zaječy skok».

• Kali ž vy vyviedziecie na hrudziach abo kłubach formu lista, heta nazyvajecca «błakitny łotasavy list».

Pierad rasstańniem taksama dobry kachanak nikoli nie zabudzie pakinuć na žanočym ciele try abo navat bolej drapinaŭ u jakaści «znakaŭ na pamiać».

Pałymianyja kachanki mohuć sami prydumlać sabie «znaki» dla vyjaŭleńnia svajho kachańnia, bo tvorčaja fantazija zakachanych nie maje nijakich miežaŭ. Pierad hetym, adnak, adna zaściaroha: nie budźcie až zanadta tvorčyja na ciele čužoj žančyny! Kali vy jaje ŭžo zdabyli, musicie być aściarožnyja i dalikatnyja, tamu adznaki svaich paznohciaŭ pakidajcie tolki na tych miescach, dzie hety napamin pra razam praviedzieny čas možacie ŭbačyć tolki vy i jana.

Ukusy

Nakont ukusaŭ ćviorda zapomnicie adno załatoje praviła: usiakuju častku cieła partniorki, jakuju možna pacałavać, vy možacie i kusać (za vyklučeńniem vierchniaj huby, jazyka i vačej),

adnak heta patrabuje krychu bolš praktyki.

Ukus taksama možna ažyćciavić vaśmiu asnoŭnymi sposabami:

• «Prychavany ŭkus» robicca słabym ciskam zuboŭ, i jon vyklikaje tolki słaboje pačyrvanieńnie skury. Najlepiej jon prydajecca da nižniaj huby.

• Kali zubami vy ściśniecie skuru z abodvuch bakoŭ tak, što źjavicca nievialičkaja prypuchłaść, heta «ŭkus naryŭny».

• Drobny ščypok dvuma zubami, jaki pakidaje tolki maleńkuju admiecinu na skury, nazyvajecca «kropka».

• «Rad kropak» uźnikaje, kali ŭsie zuby prykusvajuć vielmi blizka adzin ad adnoha. Dla hetaha vydatna prydajucca łob i ściohny.

• Pra «karał i samaćviet» viadziecca tady, kali ŭvadnačas vy kusajecie i ŭkušanaje miesca absmoktvajecie vusnami. Taki ŭkus najlepiej užyć da ščok.

• Kali dla ŭkusu vy skarystajeciesia ŭsimi zubami, heta «łancuh samaćvietaŭ». Najlepš dla jaho prydajucca horła i pachi.

• «Razarvany vobłak» — vynik nieraŭnamierna raskidanych śladoŭ ad zuboŭ, pakinutych čaściej za ŭsio na hrudziach.

• Tolki dla vielmi pałkich kachankaŭ pryznačany «hryzok dzika», jaki składajecca z husta pakładzienych doŭhich pałosaŭ ukusaŭ na hrudziach abo na plačoch.

Taksama śladami paznohciaŭ i zuboŭ vy možacie paznačyć roznyja dekaratyŭnyja pradmiety abo azdoby, jakija nosić vaša kachanaja. Adnak trymajciesia miery, bo hetym vy nie davodzicie svaju moc, ale dajacie śviedčańnie svajho kachańnia.

Luboŭnyja ŭdary i vykryki

Svarki kachankaŭ abnaŭlajuć kachańnie, a seksualny kantakt maje charaktar siabroŭskaje sutyčki pamiž mužčynskim i žanočym pałavymi orhanami. Luboŭnyja ŭdary ŭjaŭlajuć saboj dobraje paliva dla połymia žarści. Kamasutra naličvaje čatyry asnoŭnyja sposaby ŭdaraŭ: adkrytaj dałanioj, rubam dałoni, sahnutymi palcami i ściatym kułakom.

Najbolš prydatnyja miescy dla bićcia — plečy, hałava, śpina, kłuby, tułava i jamka pamiž hrudziej. Jasna, što niekatoryja ŭdary — abo navat usie — pryčyniajuć roznaj stupieni bol i vyklikajuć roznyja bolevyja i ekstatyčnyja vykryki. Tamu možna adroźnić vosiem vidaŭ vyhukaŭ, jakimi vam žančyna pakazvaje, jak daloka vy prasunulisia ŭ raspalvańni jejnaje žarści.

• Vokličam «him» nazyvajucca ŭzdychi.

• «Hołasam hromu» abaznačajecca chrypieńnie.

• «Burkavańnie» imituje hołuba.

• «Chlipańnie» vyryvajecca ź jejnaha horła pad čas arhazmu.

• Voklič «sut» abaznačaje sapieńnie.

• Voklič «pat» padobny da tresku bambuku, jaki rasščaplajecca.

• Voklič «plat» nahadvaje ŭsplosk rybki ŭ vadzie.

• Vyhuki kštałtu «Mama maja!», «Jašče!», «Hodzie!», «Pakiń mianie!», abo navat «Cudoŭna!» ci «Chutčej!»

Kali vy zdatny kachanak, trymajcie taki rytm udaraŭ, kab vykryki vašaj kachanki ŭvieś čas narastali i pačaščalisia. Svaim krykam žančyna taksama moža imitavać hołuba, ziaziulu, turkaŭku, papuhaja, pčału, vierabja, huś, kačku abo pierapiołku; kali ž potym jana dasiahnie viaršyni zadavalnieńnia, jejnaja hłotka vybuchnie stohnami j chlipami.

Nijakaha dakładna vyznačanaha paradku, u jakim vy b mieli čarhavać luboŭnyja ŭdary, nie isnuje. Tym nie mienš, kali kachanka siadzić u vas na kaleniach, vy možacie mierna bić jaje kułakom u śpinu, tym časam jak jana toje samaje robić z vašaju śpinaj. Kali vy zrobicie joj baluča, jana abryniecca na vas, pakazvajučy, što sapraŭdy ŭhnievałasia. Pry seksualnym kantakcie možacie bić svaju kachanku rubam ruki miž hrudziej. Adnak pačnicie pavoli i nie pryčyniajcie joj bolu, pakul jana sama taho nie paprosić. Pamiatajcie, što kožny ŭdar musić supravadžacca vykrykam narastajučaj zadavolenaści. Kali žančyna stamiłasia, lohka bicie jaje sahnutymi palcami ŭ łob. Usie ŭdary pryznačajucca adno dla bolšaje asałody i stymulujuć luboŭnyja vykryki pad čas pałavoha aktu.

Kali vy adčuvajecie, što nabližajecca kulminacyja, paskarajcie rytm udaraŭ u hrudzi, ściohny j kłuby partniorki. Tady plaskańnie dałoni pa ciele vašaj kachanki źmiašajecca sa stohnam, jaki pry nabližeńni arhazmu vyrviecca z hłybi jaje horła.

Ale nie zabyvajciesia na viadomuju akaličnaść, što mužčyna j žančyna ŭ svajoj natury dźvie vielmi adroznyja istoty. Mužčyny bolš surovyja i vynachodlivyja, tym časam jak žančyny bolš dalikatnyja i saramlivyja, choć časam ich pryrodžanaja saramlivaść i stračvajecca. Žančyna, jakaja raspalena niejkaj luboŭnaj pazicyjaj abo adčuvaje ŭsio bolšuju ŭzbudžanaść, abo, narešcie, kali jana choča prytrymlivacca zvyčajaŭ taho kraju, adkul pachodzić, moža nanieści mužčynu ŭdar. Adnak nie čakajcie, što jana budzie rabić heta kožnaha razu!

Sposaby seksualnaha kantaktu

Kamasutra raźmiažoŭvaje mužčyn pavodle vieličyni ichnaha čelesa (linhamu) na zajcoŭ, bykoŭ i žarabcoŭ, a žančyn — pavodle abjomu ichnaje pochvy (joni) — na hazelaŭ, kabył i słanich. Raŭnavartasnaje złučeńnie adbyvajecca pry kantakcie zajca z hazelaj, byka z kabyłaj i žarabca sa słanichaj. Siaredniaviečnyja aŭtary eratyčnych tvoraŭ padajuć i mierki pałavoha orhanu: dla zajca j hazeli šeść palcaŭ, dla byka i kabyły dzieviać, a dla žarabca i słanichi dvanaccać.

Linham i joni nieadnolkavych pamieraŭ dajuć dalejšyja šeść varyjantaŭ dla luboŭnaje bitvy: hazela z bykom ci žarabcom, kabyła z zajcam ci žarabcom i słanicha z zajcom ci bykom. Lišnie, mabyć, kazać, što lahčej złučajucca typy pałavych orhanaŭ, jakija susiedničajuć na vyšejpryviedzienaj škale (naprykład, žarabiec i kabyła abo byk i hazela), tym časam jak najaddalenaje złučeńnie (naprykład, słanichi z zajcam abo hazeli z žarabcom) niepažadanaje i lepiej jaho paźbiahać.

Udały kantakt vymahaje taksama harmonii tempieramientaŭ, jakija my padzialajem na pałkija, pamiarkoŭnyja i chałodnyja. Chałodnyja natury adčuvajuć adno słaboje žadańnie; pamiarkoŭnyja natury pałčejšyja za chałodnyja i ichnaja praha siaredniaj stupieni; pałkija ž natury žarściu ažno pałajuć i ź vialikaj ciažkaściu mohuć utrymać jaje pad kantrolem.

Pavodle praciahłaści pałavoha aktu my adroźnivajem try typy kachankaŭ, a mienavita pavolny, siaredni i chutki. Adsiul vyvodzicca dzieviać sposabaŭ kantaktu.

Kamasutra padrabiazna vykładaje pra asnoŭnyja adroźnieńni mužčyny j žančyny. U adroźnieńnie ad mužčynaŭ, žančyny nie mohuć ejakulavać i znachodzić u luboŭnym kantakcie fizičnaje raźniavoleńnie. Inšyja aŭtary ćvierdziać, što žančyna atrymlivaje asałodu ad kantaktu, jaki ciahniecca doŭha, i nikoli ad suviazi chutkapłynnaj. Ale kali b heta było tak — piarečać niekatoryja vučonyja, — jak rastłumačyć, što jejnaja joni vydzialaje vilhać ad samaha pačatku i da kanca.

Uvažlivaje vyvučeńnie pałavoha aktu pakazvaje, što ŭ toj momant, kali mužčyna ŭvachodzić u svaju kachanku, jana adčuvaje ŭzrušeńnie siaredniaje intensiŭnaści. Jejnaja ščasnaść narastaje nie imkliva, ale doŭha j pavolna, raźlivajučysia pa ŭsim ciele. Hetaksama pavolna potym raskoša adstupaje nazad, kali žančyna choča miłavańnie spynić.

Vatsiajana kaža, što mužčyny — heta aratyja, a žančyny — urablanaje pole, choć kulminacyi nasałody dasiahajuć aboje.

Staraviečnyja aŭtary niamała šukali, jak dasiahnuć harmonii metaŭ mužčyny j žančyny, bo adčuvali, što kali dva čałavieki robiać adnu spravu ŭ adzin čas, dyk majuć dasiahnuć ščasnaści adnačasova. I jak pad čas honu bjucca hałovami dva markačy i adnolkava adčuvajuć udar, tak i mužčyny z žančynami majuć ad pałavoha kantaktu adnolkavuju spatolu.

Choć zychodziačy z pamieraŭ pałavych orhanaŭ, pałkaści i praciahłaści pałavoha aktu vyłučajecca tolki dzieviać vidaŭ kantaktu, uzajemazłučeńniem asobnych składnikaŭ možna dasiahnuć nieźličonaje kolkaści kambinacyjaŭ. Jakaja ź ich najlepšaja? Heta zaležyć ad vašaj pažady i miesca, dzie jana vami apanavała.

Kali mužčyna z žančynaj upieršyniu złučajucca ŭ pałavym akcie, zvyčajna mužčyna vielmi chutka dasiahaje arhazmu, ale nieŭzabavie robicca zdolny paŭtaryć akt. U žančyny heta jakraz naadvarot: pry pieršaj suviazi jaje ŭzrušeńnie małoje i šmat času minaje, pakul jana adčuje spatolu, ale pastupova ŭzrušanaść narastaje i arhazm prychodzić chutčej.

Pavodle siły ciahi staraviečnyja aŭtary adroźnivali nastupnyja čatyry vidy ŭciechi:

• Uciecha sa stałaha vykanańnia dziejańniaŭ, zasnavanych na zvyčcy. Siudy naležać prychilnaść da palavańnia, vypiŭki, ryzyki abo asałody.

• Uciecha z ujavaŭ, zasnavanych na hulni fantazii; pry hetym mužčyna ŭjaŭlaje sabie pacałunki, abdojmy abo aralny seks.

• Uciecha z davieru, jaki ŭźnikaje z pačućcia ŭzajemnaj simpatyi dźviuch asobaŭ.

• Uciecha z navakolla, jakaja naradžajecca z usprymańnia ŭsimi pačućciami. Hety vid uciechi paŭsiul dobra viadomy i ŭjaŭlaje saboj najvyšejšuju formu lubovi, bo ŭsie astatnija vidy tolki spryjajuć narastańniu asałody, jakaja z hetaje ŭciechi strumienić.

Aralny seks

Sa staražytnych časoŭ mudracy aralny seks paprostu zabaraniali, bo ŭvažali jaho za varvarski, dzikunski, niehihijeničny i nie adpaviedny tradycyi. Vatsiajana adroźnivaŭ vosiem vidaŭ aralnaha seksu, jakija praktykavali jeŭnuchi i jakija my tut pryviadziem z papraŭkaj na stasunki mužčyny j žančyny.

• Kali žančyna, uziaŭšy linham u ruki, zasoŭvaje jaho pamiž vypnutych vusnaŭ i abvodzić jazykom, heta nazyvajecca «lohkaje kalcavańnie».

• Kali žančyna, peŭna ŭchapiŭšy linham rukami, jak kvietku, całuje i piaščotna pakusvaje jaho z bakoŭ, heta «kusańnie bakoŭ».

• Kali jana, uziaŭšy hałoŭku linhamu ŭ vusny, ściskaje jaho, całuje i źlohku paciahvaje za krajniuju płoć, tady jana robić «vonkavuju ciahu».

• Zasunuŭšy hałoŭku linhamu hłybiej u rot i ścisnuŭšy jejnaje cielca vusnami, jana praviadzie «ŭnutranuju ciahu».

• Kali jana trymaje linham u ruce i pravodzić pa ŭsioj jaho daŭžyni vusnami, jak kali b smaktała sabie nižniuju hubu, tady heta «całavańnie».

• Kali da papiaredniaha sposabu dadać jašče pieščańnie linhamu ad korania i da samaha končyka rubcom jazyka, heta nazyvajecca «pacirańnie».

• Kali ŭzrušeńnie ŭ žančyny pačynaje vychodzić z-pad kantrolu, jana ŭciahvaje linham hłybiej u rot i mocna jaho pry hetym całuje i smokča, niby vyjadajučy płod manha, — heta zaviecca «vychlobtvańnie manha».

• Kali ž nieŭzabavie ŭsie jaje adčuvańni ŭspychvajuć i jejnaje ŭzrušeńnie daśpiavaje da kulminacyi, intensiŭnaść smaktańnia i ŭciahvańnia linhamu narastaje, i jana ŭžo biare jaho ŭ rot uvieś, pryvodziačy da ejakulacyi. Heta mianujecca «prahłynańnie suśvietu».

Kamasutra adznačaje, što padobnym čynam uzajemna dražniać sabie joni niekatoryja haremnyja žančyny, a časam toje samaje žančynam robiać i niekatoryja mužčyny, bo joni možna całavać hetaksama, jak i inšyja miescy.

Kali vy kala žančyny lažacie naadvarot, to bok hałavoj nasuprać jejnaje joni i linhamam nasuprać jejnaha rota, možacie zadavalniać adno adnaho adnačasova. Heta nazyvajecca «miłavańnie na ŭzor varonaŭ».

Niekatoryja praktyčnyja rady

• Zaŭždy za saboj hladzicie i apranajciesia z hustam.

• Z-pad achovy svajho domu pahladajcie na mužčyn, što prachodziać pa vulicy, tak, kab jany vas zaŭvažyli.

• Pasiabrujcie ź ludźmi, što mohuć dapamahčy vam prynadzić mužčynu, jakomu vy padabajeciesia; u ciažkija chviliny jany buduć vašaj aporaj i abaroniać vas ad adrynutych kachankaŭ.

• Taksama znajdzicie sabie siabroŭ siarod haradskoj varty, praŭnikaŭ, astrołahaŭ, vučonych i siarod tych, chto pry ŭładzie. Dapamahčy vam mohuć i nizkaha stanu ludzi, jak, naprykład, pradaŭcy kvietak, napojaŭ i parfumy, vadanosy, cyrulniki, žabraki i inšyja, bo i jany mohuć svaim udziełam paspryjać u zavajavańni mužčynaŭ, jakich vy prahniecie.

Padbirajučy prydatnaha kachanka, šukajcie maładoha mužčynu biez abaviazańniaŭ, jaki maje bahata hrošaj i vielikadušny charaktar. Junaki, što jakraz uspadkavali hrošy i źbirajucca ich pramantačyć, taksama vielmi prydatnyja, i chaj śviet pra vas dumaje, što sabie choča. Ahladajciesia i na askietaŭ, jakija tajemna prahnuć žančyn, na starych znajomych, jakija ŭžo viedajuć, pra što havorka, na bahatych astrołahaŭ i na mužčynaŭ, jakija majuć upłyŭ na ŭładara.

Adrynajcie tupic. Dobra pryhladajciesia i staranna sabie vybirajcie mužčynaŭ važnych i mudrych, zdolnych zrazumieć, što vakoł ich dziejecca.

Svajoj siadzibaj vybierycie dom, daloki ad damoŭ usich mužčynaŭ, jakija vas adviedvajuć, i prapanujcie jaho jak prytułak mastakam, muzykam, paetam i piśmieńnikam. A ź ich vybierycie adnaho, łaskavaha, šlachietnaha i z dobrymi manierami. Tak, dobry kachanak nikoli nie bałboča lišniaha, nie svarycca i nie raznosić plotak!

Kali vy im zavałodajecie, jon budzie nadavać vašym viečarynkam iskrynku. Viadoma, jon pavinien być znaŭcam Kamasutry, pry hetym być dobra składzienym, pryvabnym i hałantnym.

Kaho nielha brać pad uvahu ŭ jakaści kachankaŭ? Najpierš ni ŭ jakim razie mužčyn, zaražanych infiekcyjnymi chvarobami, adnak taksama nie prydatnyja złaśliŭcy i tyja, u kaho pachnie z rota i chto ciažka dychaje. Za viarstu abychodźcie sknaraŭ, badziahaŭ, špiehaŭ i mužoŭ, jakija kachajuć svaich žonak.

Luboŭnyja pozy

Kali vašaja joni vuzkaja, vy majecie davać pieravahu pozam z šyroka raźviedzienymi nahami, bo hetym vy vielmi palehčycie dostup kachankavamu linhamu. Kali ž naadvarot, vašaja joni šyrokaja, tady, viadoma, lepiej vam prydaducca pazicyi sa źviedzienymi ściohnami, bo jany vašuju joni ściahvajuć i zvužajuć.

Kali vašaja joni šyrokaja, a jahony linham mały, vy musicie nakiravać jahonuju ŭvahu na vašyja čullivyja miescy na ciele zvonku. Viadoma, najlepiej, kali vašyja pryłady kachańnia adno da adnaho daskanała pasujuć: tady dla spataleńnia svajoj pažady vy možacie rabić usio, što chočacie, i ŭsie asałody luboŭnaje suviazi dla vas adkrytyja.

Žančynam-hazelam najbolšuju raskošu pryniasuć nastupnyja pazicyi:

• Adkinuŭšy hołaŭ i ŭźniaŭšy kłuby (u vypadku nieabchodnaści pad ich možna padkłaści padušku abo valik), vy apyniaciesia ŭ «šyroka adkrytaj pozie». Dla lahčejšaha praniknieńnia linhamu rajać umoščvać jaho ślizkimi rečyvami.

• Ležačy na śpinie, padymicie j šyroka raźviadzicie ściohny, — heta «paziachajučaja poza». Joni pry joj adkrytaja i nachilenaja, tamu partnior musić być uvažlivy, kali choča ŭvajści ŭ jaje svaim linhamam.

• «Pozaj Indravaj žonki» nazyvajecca pazicyja, pry jakoj vy, uźniaŭšy nohi, pryciahniecie kaleni da hrudziej tak, kab vašyja piatki kazytali pachi partniora. Taksama jana prydatnaja dla kachankaŭ, čyje pałavyja orhany dakładna adpaviadajuć adno adnamu, ale kab jaje navučycca, patrabujecca krychu praktyki.

Usim trom typam žančynaŭ dobra pasuje «ścisnutaja poza». Uvojdziecie vy ŭ jaje, ścisnuŭšy ściohny. Isnujuć dva varyjanty hetaj pazicyi pavodle zajmanaha vami stanovišča: siedziačy i ležačy na pravym baku.

Pačaŭšy pałavy akt u ścisnutaj pozie, a potym ščylna abchapiŭšy partniora svaimi ściohnami, vy zojmiecie «pozu ściskajučuju». Kali ž vy jaho abchopicie tolki adnym ściahnom, heta «poza splecienaja».

Kali vy mocnymi skaračeńniami svajoj joni ŭciahvajecie linham uhłyb, heta zaviecca «pozaj kabyły». Navučycca jaje možna tolki stałymi praktykavańniami.

Suvarnanabcha dadaje jašče nastupnyja pozy:

• Kali vy padymiecie nohi starčma ŭhoru, heta «viertykalnaja pazicyja».

• Uźniaŭšy ściohny i abapioršy ich ab partnioravy plečy, vy ŭvojdziecie ŭ «rasšyranuju pozu».

• Kali vy ściśniecie nohi j pryciśniecie ich da hrudziej, heta budzie «ściataja poza».

• Kali vy padymiecie adnu nahu j pakładziacie jaje na plačo partniora, druhuju pakinuŭšy vyprastanaj, i ciaham pałavoha aktu abiedźvie nahi čarhujecie, heta mianujecca «rasščeplivańnie bambuku».

• Kali adnu nahu vy zakiniecie za hołaŭ, a druhuju pakiniecie vyprastanaj, heta «zabivańnie ćvika». Hetaj ciažkoj pazicyi možna navučycca adno praktykaj.

• Kali vy pryciahniecie da siabie nohi, pryciśniecie piatki da žyvata i rukami budziecie padciahvać da siabie partniora, vy zojmiecie «pozu kraba».

• Padniaŭšy ściohny i skryžavaŭšy ich, vy ŭtvorycie «spakavanuju pozu».

• Pakłaŭšy stupniu levaj nahi vysoka na pravaje ściahno i hetak sama zrabiŭšy sa stupnioj pravaj nahi, jakuju treba źmiaścić na levym ściahnie, vy zojmiecie «pazicyju łotasu».

• Kali pry pałavoj suviazi kachanak lažyć na śpinie, a vy siadzicie na im i pavaročvajeciesia vakoł, nie vypuskajučy pry hetym linhamu sa svajoj joni, heta nazyvajecca «młyn». U aktyŭnaj roli moža być i mužčyna. Adnak, kab napraktykavacca ŭ hetaj składanaj pazicyi, spatrebicca niemały čas.

Niekatoryja abaznanyja ludzi ličać, što ŭsie luboŭnyja pozy — chaj viadziecca pra pazycyi siadziačyja, lažačyja abo stajačyja — najlepiej vykonvać u vadzie, adnak Kamasutra pałavuju suviaź u vadzie ŭvažaje za nieprydatnuju.

Pozy stojačy

Kali vy chočacie sa svaim partnioram kachacca stojačy, u vašaj dyspazicyi dźvie asnoŭnyja pozy: padpiortaja i padviešanaja.

• Kali vy abo vaš kachanak abaprecca ab ścianu abo słup, heta «poza padpiortaja».

• Kali vaš kachanak, abapioršysia ab ścianu, zrobić z ruk siadzieńnie, na jakoje vy siadziecie, abdymiecie jaho vakoł šyi i ściohnami abchopicie jahony pas, a dalej piatkami budziecie adšturchoŭvacca ad ściany, heta «poza padviešanaja», jakaja prynosić vielmi intensiŭnuju asałodu.

Pozy zzadu

• Kali vy sahniaciesia j staniecie na karački, rukami abapioršysia ab łožak abo dyvan, tym časam jak partnior zzadu ŭvojdzie ŭ vas, jak byk, i budzie pałka pieścić vaš azadak, heta «poza karovy».

Takim samym čynam možna bavicca imitavańniem spałuki inšych žyviołaŭ, naprykład, sabak, kazłoŭ ci aleniaŭ. Natchniacca možna i šparkaściu asłoŭ abo krykami marcovych katoŭ. Kachanak taksama moža skakać, jak tyhra, vyprostvacca, jak słon, ciercisia, jak knoraz, i kidacca na vas, jak žarabiec. Z takich jaho štuk nie śmiejciesia, bo, pavodle Kamasutry, nazirańnie za luboŭnym žyćciom žyviołaŭ moža čahości navučyć navat samaha niedaśviedčanaha kachanka.

Advarotnyja pozy

Najprydatniejšy čas, kab pieraniać u mužčyny aktyŭnuju rolu, nadychodzić tady, kali vy zaŭvažajecie, što jon stamiŭsia, navat nie dasiahnuŭšy arhazmu, abo jon jaho akurat dasiahnuŭ, a vam chočacca kachacca dalej. Kali vaš kachanak adpačyvaje na śpinie, biez soramu na jaho ŭźleźcie i nie dazvolcie jahonamu linhamu vyśliznuć z vašaje joni. Jaho vielmi ŭzrušyć, kali kvietki z vašaje hałavy buduć padać na jahonyja hrudzi, a končyki vašych vałasoŭ hareźliva kazytać jahonaje cieła. Kali ž vy schiliciesia jaho pacałavać, dakraniciesia da jaho vypnutymi smočkami, spačatku źlohku, ale pastupova nalahajcie na jaho ŭsio macniej, niby žadajučy pratyknuć jaho imi. U raskošy trasicie svajoj hałavoj i kałychajcie kłubami. Možacie partniora taksama padrapać, jak kotka, abo piaščotna pakusać za šyju.

Karaciej, rabicie ŭsio, kab vaš kachanak zaščyravaŭ, jak upierad. Z hetaj metaj možacie žartam jamu skazać: «Bačyš, što ty zaŭždy sa mnoj robiš?! A ciapier ciabie zhvałtuju ja!» Adnak, jak tolki vy dasiahniacie arhazmu, zhadajcie pra svaju saramlivaść, źleźcie z partniora i znoŭ viarniciesia da roli piaščotnaj padatlivaj žančyny.

Kali vy hrajecie aktyŭnuju rolu, vy majecie ŭ svaim rasparadžeńni try typy pałavoha kantaktu: abcuhi, vaŭčok (abo kołca) i areli.

• Kali svajoj joni vy ściśniecie linham la samaha korania i budziecie ŭciahvać jaho ŭsiaredzinu, niby žadajučy vykrucić, heta nazyvajecca «abcuhi».

• Kali, sieŭšy na kukiški ź linhamam u joni, vy kružycie kłubami vakoł jahonaha korania, tym časam jak mužčyna vyhinajecca ŭ duhu i imkniecca vašuju joni całkam zapoŭnić, heta zaviecca «vaŭčok» abo «kołca».

• Kali, trymajučy linham u joni, vy kružycie kłubami pa ŭsio bolšaj akružnaści abo huškajecie imi z boku ŭ bok, heta nazyvajecca «areli».

Pa dasiahnieńni arhazmu jurlivaść spadaje, jak mora pad čas adlivu, i heta prydatny čas dla taho, kab bieź pierapynieńnia kantaktu pakłaści vaš łob na jahony. Tady ahoń pažady chutka ŭźvijecca znoŭ.

Naprykancy tym, chto ŭrynajecca ŭ šmatlikija luboŭnyja hulni, Kamasutra nahadvaje, što jany musiać padładžvać svaje seksualnyja dziejańni da ŭłasnych pociahaŭ i hustaŭ tak, kab usich paluboŭnikaŭ heta viało da siabroŭstva, kachańnia i ŭzajemapavahi.

Клас
57
Панылы сорам
8
Ха-ха
8
Ого
22
Сумна
11
Абуральна
11