Z Arturam Chakimavym, uładalnikam bresckaha «Dream Hostel», my sustrelisia na «niejtralnaj» terytoryi. Na prapanovu pravieści intervju ŭ pamiaškańni chosteła jon adkazaŭ admovaj: «Nie. Ja prosta bajusia tam źjaŭlacca. Nie tak daŭno mnie adzin z susiedziaŭ udaryŭ hałavoj u tvar».

Jak mara stała kašmaram

Pieršy chosteł adkryŭsia ŭ Breście ŭ pačatku leta ŭ čatyrochpakajovaj kvatery na trecim paviersie šaścipaviarchovaha žyłoha doma. Adnačasova ŭ «Dream Hostel» moža pražyvać da 20 haściej. Pakojaŭ usiaho try: dva na šeść čałaviek i adzin na vosiem. U kožnaj — dvuchjarusnyja łožki. Akramia taho, jość dva sanvuzły z dušam, vialikaja kuchnia i haścioŭnia.

Artur adrazu ahavorvajecca, što słova «chosteł» jon vykarystoŭvaje ŭ rekłamnych metach.

«Na samaj ža spravie TAA «ŁavliDej» daje hramadzianam miescy dla karotkaterminovaha pražyvańnia pa takim ža pryncypie, jak zdajucca kvatery na sutki. Adnak zamiežniku ciažka rastłumačyć, što heta takoje, tamu i vykarystoŭvaju słova «chosteł», jakoje šyroka vykarystoŭvajecca va ŭsim śviecie dla abaznačeńnia spalnaha miesca biez dadatkovych vyhod. Heta prosta rekłamny chod «, — dzielicca Artur.

Pieršy miesiac — pieršy kanflikt

Pieršy kanflikt z adnym z susiedziaŭ zdaryŭsia ŭžo ŭ červieni.

«Prykładna praz tydzień paśla adkryćcia da nas pryjšoŭ susied pad vyhladam hościa. Adrazu pačaŭ patrabavać pakazać kasu, damovy, pavodziŭ siabie zadzirliva. My ad takoha naporu asałapieli i vyklikali milicyju. Jany i vypravadzili mužčynu. My pakazali pravaachoŭnikam usie nieabchodnyja dakumienty, i jany źjechali. U mianie jašče spytali, ci budu ja pisać zajavu, ale ja admoviŭsia, miarkujučy, što kanflikt možna ličyć vyčarpanym», — uspaminaje Artur.

Za vizitam pajšła ŭśled skarha ŭ harvykankam za podpisam susieda, jaki naviedaŭ chosteł, a paźniej jašče adna, pad jakoj svaje aŭtohrafy pastavili ŭžo 12 čałaviek.

«U „chostele“ jość pakoj adpačynku, u jakim viesieła baviać čas: raśpivajuć śpirtnyja napoi, hulajuć u azartnyja hulni, hladziać televizar, śpiavajuć pad hitaru. Uvohule, tut znojdzieš i šumnuju kampaniju, i niazmušanyja znosiny — usio heta, niesumnienna, prynosić niespakoj susiedziam <…> Pry poŭnaj zahruzcy internata, a heta 20 čałaviek u sutki i 600 čałaviek u miesiac, z padjezda atrymajecca prachadny dvor. Žychary tavarystva „Brest-Centr 1“ prosiać razhledzieć pytańnie ab likvidacyi dadzienaha internata ŭ našym domie», — havorycca ŭ kalektyŭnaj skarzie, nakiravanaj u Brescki harvykankam.

Abvinavačańni susiedziaŭ z nahody šumnaj kampanii Artur admaŭlaje.

«Pa-pieršaje, u domie toŭstyja ścieny. Pa-druhoje, šum nie ŭ našych intaresach. Usie najmalniki padpisvajuć damovu, u jakim abaviazvajucca z 22.00 da 07.00 zachoŭvać cišyniu. Taksama ŭ kvatery zabaroniena raśpivać śpirtnyja napoi i palić na bałkonie. Kožny hość padpisvaje damovu da taho, jak zasielicca. Nijakich skarhaŭ ad susiedziaŭ na šum niepasredna nam nie pastupała. Milicyju susiedzi nie vyklikali. Byli skarhi z nahody taho, što našy naviedniki zvoniać u inšyja kvatery, kab trapić da nas. Dla vyrašeńnia hetaha pytańnia my paviesili na damafon nalepku z ukazańniem numara kvatery. Akramia taho, paviesili nalepku ŭ lifcie. Adnak hetyja nalepki pastajanna chtości ździraje klučom», — rastłumačyŭ surazmoŭca.

Svarka i pradpisańnie

6 žniŭnia ŭ dvary doma prachodziŭ schod žycharoŭ pa pytańni dobraŭparadkavańnia terytoryi. Prysutničaŭ na im i Artur. Pamiž im i ŭsio tym ža susiedam, jaki prychodziŭ u červieni, pačałasia svarka.

«Skončyłasia ŭsio tym, što susied udaryŭ mianie hałavoj u tvar. U vyniku mianie dastavili mašynaj chutkaj dapamohi ŭ balnicu, ad špitalizacyi ja admoviŭsia. U toj ža dzień ja źviarnuŭsia z zajavaj u milicyju. Na nastupny dzień atrymaŭ zaklučeńnie sudova-miedycynskaj ekśpiertyzy pra ciažar naniesienych cialesnych paškodžańniaŭ. Susied taksama źviarnuŭsia ŭ milicyju, tolki sa skarhaj na mianie. Što, maŭlaŭ, ja pieršym nanios jamu ŭdar mabilnym telefonam pa hałavie «, — rastłumačyŭ Artur.

TUT.BY pasprabavaŭ źviazacca z druhim bokam kanfliktu. Adnak susied pajechaŭ u adpačynak. Svajoj viersijaj incydentu padzialiłasia susiedka z kvatery na šostym paviersie padjezda, dzie mieścicca «Dream Hostel», što prysutničała na tym schodzie.

«My byli na schodzie. Tolki na siekundu ja adciahnułasia, jak pačuła huk udaru. Paviarnułasia i ŭbačyła kroŭ. Heta była siekundnaja sprava. Chto stuknuŭ pieršym, ja nie viedaju», — paviedamiła žančyna.

Paźniej, 9 žniŭnia, Arturu pryjšoŭ zahad z harvykankama, u jakim paviedamlałasia, što pa kalektyŭnym zvarocie žycharoŭ było praviedzienaje abśledavańnie kvatery № 5 doma № 17/1 pa vulicy Majakoŭskaha, u jakoj i raźmiaščajecca chosteł.

«Pa vynikach abśledavańnia <…> było ŭstanoŭlena pieraabstalavańnie nazvanaj kvatery ŭ hatel — typu „chosteł“ sa źmianieńniem metavaha pryznačeńnia kvatery ŭ srodak raźmiaščeńnia turystaŭ», — paviedamlałasia ŭ dakumiencie. Bolš za toje, u papiery Arturu prapanoŭvali z 19 žniŭnia spynić vykarystoŭvać kvateru ŭ jakaści chosteła na padstavie taho, što dadzienaja kvatera nie moža być zarehistravanaja i vykarystanaja ŭ jakaści «haścinicy-chosteła, srodku raźmiaščeńnia turystaŭ».

«Ja płaču padatki, pracaŭładkavaŭ 4-ch čałaviek, jakija rehularna atrymlivajuć zarpłatu, ja zacikaŭleny ŭ tym, kab u krainu pryjazdžali zamiežniki. A mnie pracavać nie dajuć», — tłumačyć Artur i pakazvaje statystyku pa kolkaści naviednikaŭ, u jakoj napisana, što za 2,5 miesiaca ŭ chostele pabyvała kala 300 čałaviek z bolš čym 30 krain.

Harvykankam nie suprać, ale…

TUT.BY sustreŭsia z namieśnikam staršyni Bresckaha harvykankama Hienadziem Barysiukom, čyj podpis i stajaŭ pad zahadam.

«U pryncypie, my tolki za chosteły. My padtrymlivajem hetyja pačynańni. Ad žycharoŭ doma na chosteł pastupali da nas skarhi. Adnak hetyja zvaroty nie ŭpłyvali na naša rašeńnie», — patłumačyŭ u pačatku razmovy Hienadź Barysiuk.

Z nahody padstavy dla spynieńnia pracy chosteła načalnik jurydyčnaha adździeła harvykankama Andrej Fiłanovič paviedamiŭ:

«Była rekłama ŭ presie ab tym, što adkryŭsia chosteł ŭ Breście. U adpaviednaści z žyllovym zakanadaŭstvam žyllo pavinnaje vykarystoŭvacca pa pryznačeńni, dla pražyvańnia hramadzian. Pamiaškańni haścinic nie adnosiacca da žyllovaha fondu. Adpaviedna, kali heta haścinica, to jana nie moža raźmiaščacca ŭ žyłym pamiaškańni. <…> Jany ŭsiudy siabie pazicyjanujuć jak haścinica, tamu my z hetaha i zychodzili».

Z pazicyi harvykankama, kali razhladać «Dream Hostel» jak hatel, to raźmiaščacca pa pakazanym adrasie jana nie moža.

Abskardžańnie

Nasupierak ukazańniam haradskich uładaŭ, Artur dziejnaść nie spyniŭ i nakiravaŭ 19 žniŭnia miascovym uładam list z patrabavańniem admieny dadzienaha zahada. U im jon, u pryvatnaści, jašče raz padkreślivaje, što «Dream Hostel» — pa sutnaści svajoj nie chosteł, a zvyčajnaja kvatera.

«Uličvajučy, što TAA „ŁavliDej“ ažyćciaŭlaje pradprymalnickuju dziejnaść, źviazanuju z pradstaŭleńniem miescaŭ dla karotkaterminovaha pražyvańnia, a nie pasłuh haścinic (chosteła), pierabudovu i (abo) pieraabstalavańnie kvatery № 5 pa adrasie: h. Brest, vuł. Majakoŭskaha, d. 17/1 nie rabiłasia, kvatera była i zastajecca žyłym pamiaškańniem u razumieńni art. 1 Žyllovaha kodeksa Respubliki Biełaruś. <…> Pry hetym termin „chosteł“ vykarystoŭvajecca vyklučna ŭ jakaści rekłamnaha słohana i nakiravany na pryciahnieńnie ŭ pieršuju čarhu najmalnikaŭ ź liku zamiežnych hramadzian» , — havorycca ŭ liście.

Mierkavańnie susiedziaŭ

TUT.BY vyrašyŭ taksama pacikavicca ŭ žycharoŭ padjezda, u jakim mieścicca «Dream Hostel», jak jany staviacca da susiedziaŭ.

Susiedka z kvatery № 1 na pieršym paviersie adznačyła, što naviedvalniki chosteła joj nie pieraškadžajuć, tym nie mienš da hetaj idei jana stavicca niehatyŭna.

— Jany nam nie pieraškadžajuć, ale košt našaj kvatery jany panizili. Kali ludzi buduć viedać, što tut haścinica, to jakoje heta ŭžo elitnaje žyllo? I ja liču, što chosteł nie pavinien znachodzicca ŭ žyłym domie. Z pretenzij było tolki pytańnie z uborkaj: nichto nie prybiraŭ i śmiećcie ŭ śmiećciepravodzie. Akramia taho, niaredka ŭ našyja dźviery zvoniać u damafon i pytajucca, jak znajści chosteł. I ŭ mianie dvoje dziaciej. Kali raniej adčyniała dźviery i adpraŭlała ich čakać mianie ŭnizie, to ciapier nie ryzyknu. Mała chto ŭ ich žyvie.

Susiedka na šostym paviersie adrazu kaža, što chosteł u ich padjeździe niedapuščalny.

— Što takoje chosteł? Heta zamiežnaje vyznačeńnie načležki, internata. Za miažoj heta samaje tannaje miesca dla načoŭki. Tam navat padbirajuć biazdomnych i ŭ takija miescy źmiaščajuć. A ŭ nas prydumali chosteł prosta ŭ padjeździe. Dla nas chosteł — heta zabity śmiećciepravod, zvanki pa načach u damafon, kureńnie pad voknami, śmiećcie ŭsiudy, — dzielicca žančyna.

— Ja nie suprać chosteła. Niachaj adkryvaje. Ale na pieršym paviersie z asobnym uvachodam, kab ludziam nie pieraškadžać žyć, — kaža jaje muž.

U chostele ŭsio spakojna

U samym chostele panuje spakoj. Supracoŭnica Alaksandra padzialiłasia, što kanfliktaŭ z susiedziami nie ŭźnikaje, akramia incydentu praź niekatory čas paśla adkryćcia.

«Adnak časam našy hości adznačajuć, što kali šukajuć patrebny padjezd, to niekatoryja žychary rezka ź imi razmaŭlajuć, — kaža Alaksandra.

Na palicy kala jaje pracoŭnaha miesca kniha zaŭvah i prapanoŭ, u jakoj raz-poraz sustrakajucca stanoŭčyja vodhuki ad haściej hetaha miesca. Zadavolenyja bresckim chostełam i karystalniki sajta booking.com. Tut «Dream Hostel» na asnovie 29 vodhukaŭ atrymaŭ 9,1 bała z 10.

Siarod minusaŭ naviedniki adznačajuć adsutnaść dvuchmiesnych pakojaŭ i toje, što apłata pravodzicca tolki ŭ biełaruskich rublach.

Da kanca

Sam Artur kaža, što zdavacca jon nie źbirajecca:

«Ja sam zachaplajusia turyzmam. Padarožničaŭ pa krainach Jeŭropy i abjeździŭ uzdoŭž i ŭpopierak usiu Biełaruś. Sutyknuŭsia z tym, što ŭ našaj krainie mahčymaje pražyvańnie tolki ŭ dosyć darahich pa našych i mižnarodnych mierkach haścinicach. Meta majoj dziejnaści — nie tolki atrymańnie prybytku, ale i stvareńnie ŭmovaŭ dla kamfortnaha i dastupnaha pražyvańnia haściej horada Bresta i Respubliki Biełaruś, raźvićcia turyzmu, pavyšeńnia pryvabnaści krainy dla zamiežnych turystaŭ. Ja časta čuju nie prosta słovy padziaki, a kanstatacyju taho, što kali b nie pradstaŭlenyja nami mahčymaści dla pražyvańnia, to mnohija b nikoli nie zmahli dazvolić sabie naviedać naš horad. Paśla takoha ja prosta nie maju prava apuścić ruki i budu iści pa ŭsich instancyjach. My žyviem u pravavoj dziaržavie. Davajcie ŭsio rabić pa zakonie».

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?