Jašče ŭ pačatku zimy ŭ stalicy startavała chvala padaražańnia kvater na druhasnym rynku žyllovaj nieruchomaści. Uviesnu i navat letam ceny na žyllo praciahvali raści dalej. Padobnyja tendencyi zaraz nazirajucca i na rehijanalnych druhasnych rynkach haradskoj nieruchomaści. Pra siońniašniuju situacyju z cenami na žyllo ŭ rehijonach i prahnozy na bližejšyja miesiacy karespandentu «Źviazdy» paviedamili hałoŭnyja «hulcy» druhasnaha rynku nieruchomaści abłasnych centraŭ Biełarusi. Vyśvietliłasia, što navat u susiednich rehijanalnych centrach tendencyi na rynku žylla padobnyja, ale realnyja situacyi adroźnivajucca.

Likvidnych kvater u Breście amal niama

Mienavita hety zachodni farpost źjaŭlajecca druhim horadam u krainie, dzie kvatery na druhasnym rynku žylla daražejuć bolš intensiŭna.

Dyrektar Bresckaha ahienctva pa akazańni ryełtarskich pasłuh Anatol Vajtovič paviedamiŭ redakcyi, što ciapier košt kvadratnaha mietra ahulnaj płoščy navat nie zusim jakasnych adnapakajovych «chruščovak» pačaŭ nabližacca da tysiačy dołaraŭ. Takija adnapakajoŭki ahulnaj płoščaj da 30–32 kvadratnych mietraŭ prapanujucca na rynku za 30–31 tys. dołaraŭ. Apošnim časam pavialičyŭsia košt i na zusim drobnieńkija «małasiamiejki» (płošča da 22–24 kv. m), jakija siońnia pradajucca prykładna za 25–26 tysiač dołaraŭ.

Adnapakajovyja kvatery novaj płaniroŭki i płoščaj da 36 kv. mietraŭ prapanujucca pakupnikam za 35–38 tysiač, a bolš prastornyja žyłyja pamiaškańni (kala 43 kv. mietraŭ) u novych damach — ad 40 da 45 tysiač dołaraŭ. Jość u Breście i elitnyja adnapakajoŭki ahulnaj płoščaj da 50–60 kv. mietraŭ. Takoje žyllo ŭžo ź jakasnym ramontam kaštuje ad 70 da 80 tysiač dołaraŭ.

Minimalny košt dvuchpakajovych kvater pačynajecca z 35–36 tysiač dołaraŭ. Heta maleńkija «chruščoŭki» płoščaj ad 38 da 40 kv. mietraŭ. Siaredni košt standartnych dvuchpakajovak dasiahaje zaraz 45 tysiač i bolš, kali ahulnaja płošča kvater składaje ad 46 da 53 kv. mietraŭ. Minimalnym popytam karystajucca ŭ Breście zusim «słabyja» pa jakaści trochpakajovyja «chruščoŭki», kali 50–53 «kvadraty» kaštujuć ad 43 da 45 tysiač dołaraŭ. Siaredni košt standartnych trochpakajovak u panelnych damach vahajecca ad 55 da 60 tysiač dołaraŭ.

U hetym vypadku nazirajecca takaja tendencyja: čym bolš płošča standartnaj kvatery — tym mienš kaštuje kvadratny mietr.

Anatol Vajtovič adznačaje, što ciapier likvidnych kvater u horadzie nad Buham amal nie zastałosia. Kvatery prymalnaj jakaści pa realnym košcie pradajucca na rynku na praciahu niekalkich dzion. Adnak pradaŭcy siońnia ŭ «favory», i mienavita jany dyktujuć umovy.

Tolki z maja ceny na standartnyja dvuchpakajoŭki padskočyli prykładna na 3–4 tysiačy dołaraŭ. Śpiecyjalisty hetaha abłasnoha centra ŭpeŭnieny, što ŭ bližejšyja 4 miesiacy žyllo na druhasnym rynku budzie i nadalej daražeć. Tolki za vosień ceńniki na kvatery paciažejuć jašče minimum na 4–7 pracentaŭ, upeŭnieny Anatol Vajtovič.

Viciebskaje padaražańnie maje i rasijski śled

Ź pieršych dzion hoda praciahvajecca pavieličeńnie popytu na ŭsie vidy žylla i ŭ paŭnočnym rehijonie. Tolki za apošni miesiac adnapakajovyja kvatery ŭ horadzie na Zachodniaj Dźvinie padaraželi adrazu na 2–3 tysiačy dołaraŭ, paviedamiŭ nam dyrektar Viciebskaha ahienctva pa akazańni ryełtarskich pasłuh Uładzimir Kabanaŭ.

Nievialikija adnapakajovyja «chruščoŭki» zaraz prapanujucca klijentam za 30–33 tysiačy dołaraŭ. Standartnyja kvatery ahulnaj płoščaj 38–39 kv. mietraŭ kaštujuć ciapier prykładna 41–42 tysiačy dołaraŭ. U elitnych damach košt jakasnych adnapakajovak pačynajecca z 50 tysiač dołaraŭ i da biaskoncaści. Dvuchpakajovyja «chruščoŭki» (43–45 kv. m) u starych damach kaštujuć kala 41–42 tysiač dołaraŭ. I na takoje žyllo vybar u Viciebsku minimalny. Bolš prastornyja dvuchpakajovyja kvatery novaj płaniroŭki i płoščaj kala 50 kv. mietraŭ kaštujuć u miežach 51–52 tysiač dołaraŭ. Niahledziačy na surjozny košt «kvadrata», takich kvater u prodažy amal nie zastałosia. A voś popyt na staryja trochpakajoŭki zaraz nie taki vialiki, tamu i padaraželi jany značna mienš. Trochpakajovyja «chruščoŭki» (kala 58 kv. mietraŭ) prapanujucca prykładna za 50 tysiač dołaraŭ, a «troječki» novaj płaniroŭki kaštujuć ad 60 tysiač i daražej za pamiaškańni płoščaj 64 kv. mietry.

Uładzimir Kabanaŭ adznačaje, što pik prodažu kvater na druhasnym rynku Viciebska naziraŭsia ŭ lipieni, kali adnačasova prapanoŭvałasia kala 700 abjektaŭ nieruchomaści. Zaraz na rynku zastałosia tolki prykładna 400 abjektaŭ žylla, bo asobnyja pradaŭcy źniali svaje kvatery z prodažu, kab paźniej realizavać ich užo daražej.

Hetym letam u Viciebskim rehijonie pačała macniej akreślivacca tendencyja nabyćcia žylla rasijanami. Hramadzianie susiedniaj dziaržavy kuplajuć tut kvatery i asobnyja damy amal biez torhu, čym pravakujuć dalejšaje pavieličeńnie ceńnikaŭ.

Davoli aktyŭna ciapier nabyvajucca pryvatnyja damy i katedžy jak u Viciebsku, tak i ŭ bližejšym pryharadzie. Realny košt takoha žylla zaraz składaje ad 80 da 200 tysiač dołaraŭ.

Pry isnujučym maksimalnym popycie žyllo ŭ Viciebsku budzie daražeć i nadalej. Kiraŭnik dziaržaŭnaha ahienctva prahnazuje, što ŭžo da śniežnia ceńniki na kvatery ŭ hetym abłasnym centry paciažejuć jašče na 10–15 pracentaŭ. Śpiecyjalist tłumačyć svoj prahnoz tym, što novaje dolevaje budaŭnictva ŭ horadzie amal całkam spyniłasia, paśla čaho ludzi stali bolš uvahi nadavać mienavita druhasnamu rynku žylla.

Ceny ŭ Hrodnie dyktuje miascovy zabudoŭščyk

Pavyšany popyt na žyllo ŭ hetym horadzie akreśliŭsia z pačatku viasny, tady i ceny na nieruchomaść stali pavialičvacca.

A ŭsio pačałosia z taho momantu, jak mahutny miascovy zabudoŭščyk, tavarystva «Hrodnažyłbud», vystaviŭ u svabodny prodaž kvatery ŭ novym domie prestyžnaha rajona pa košcie 1000 dołaraŭ za kvadratny mietr. I heta byli kvatery biez adździełki. Ludzi adrazu zrazumieli, što tannaha žylla ŭžo nie budzie, tamu i pačali pavialičvać ceńniki na svajo staroje žyllo. Psichałahičny faktar spracavaŭ prosta vydatna: zaraz popyt pieravyšaje žyllovuju prapanovu bolš čym u 2–3 razy.

Praŭda, hałoŭny zabudoŭščyk horada aktyŭna buduje žyllo i na ŭskrajku abłasnoha centra pa košcie kvadratnaha mietra da 700–800 dołaraŭ. Mienavita tamu «słabieńkija» kvatery ŭ starych damach padaraželi jašče nie maksimalna.

Jak paviedamiŭ kiraŭnik dziaržaŭnaha ahienctva pa akazańni ryełtarskich pasłuh h. Hrodna Valarjan Stoka, minimalny košt adnapakajovych «chruščovak» (31 kv. m) tut składaje 26 tysiač dołaraŭ. Padobnyja pa płoščy (32 kv. m) «brežnieŭki» kaštujuć užo ad 29 da 32 tysiač dołaraŭ, a standartnyja adnapakajoŭki ŭ panelnych damach (kala 42 kv. m) prapanujucca klijentam za 33–35 tysiač dołaraŭ.

Nie vielmi doraha pradajuć u Hrodnie i dvuchpakajovyja «chruščoŭki» ahulnaj płoščaj 44 kv. mietry — za 32–34 tysiačy dołaraŭ. Standartnyja dvuchpakajoŭki płoščaj kala 56 kv. mietraŭ prapanujucca, u zaležnaści ad jakaści, ad 41 da 45 tysiač dołaraŭ. Isnujuć na rynku i elitnyja dvuchpakajovyja kvatery z kuchniaj za 12 mietraŭ. Takoje žyłoje pamiaškańnie z ramontam i ahulnaj płoščaj 58 kv. mietraŭ maje realny ceńnik ad 67 da 69 tysiač dołaraŭ.

Prysutničajuć na rynku Hrodna zusim maleńkija pa płoščy (45–48 kv. mietraŭ) trochpakajovyja kvatery. Takoje žyllo maje kodavuju nazvu «raspašonka-brežnieŭka» i kaštuje ad 39 da 42 tysiač dołaraŭ. Trochpakajoŭki (56–57 kv. m) u panelnych damach vystaŭleny na prodaž za 50 tysiač dołaraŭ i daražej. Tak zvanyja «češki» płoščaj ad 73 da 80 kv. mietraŭ kaštujuć minimum 70 tysiač dołaraŭ.

Kiraŭnik dziaržaŭnaha ahienctva nieruchomaści paviedamiŭ nam, što žyllo na druhasnym rynku Hrodna za viasnu i leta padaražeła prykładna na 12–15 pracentaŭ. Dalej ceńniki buduć pavialičvacca ŭžo nie tak istotna. Da kanca hoda jany mohuć pryplusavać jašče 4–6 pracentaŭ, ale nie bolš, ličyć Valarjan Stoka.

U Homieli cenami kiruje deficyt

Da apošniaha času kvatery ŭ hetym horadzie kaštavali značna mienš, čym u inšych abłasnych centrach krainy. Isnujučyja tendencyi takuju situacyju chutka źmieniać.

Nie, popyt na žyllo ŭ Homieli nie taki i vialiki, ale vielmi słabaja prapanova i adsutnaść realnaha vybaru stvaraje idealnyja ŭmovy dla štučnaha pavieličeńnia cen. Mienavita z-za hetaha deficytu pradaŭcy kvater pavialičvajuć ceńniki i trymajucca za ich da apošniaha.

Voś ceny i papaŭźli ŭhoru. A druhoha vyjścia ŭ klijentaŭ užo niama, bo apošnim časam dolevaje budaŭnictva ŭ rehijonie ŭvohule nie dziejničaje, raskazvaje pra situacyju namieśnik hienieralnaha dyrektara Centra handlu nieruchomaściu «PAKADAN» Alesia Kučynskaja.

Mienavita tamu zusim «słabieńkija» adnapakajovyja «chruščoŭki» (da 31 kv. m) kaštujuć užo 25 tysiač dołaraŭ. U panelnych damach maleńkija adnapakajoŭki (34 kv. m) prapanujucca minimum za 28–30 tysiač dołaraŭ. Kvatery z palepšanaj płaniroŭkaj prymalnych płoščaŭ (36–42 kv. m) u «śviežych» damach (da 10 hadoŭ z času pabudovy) kaštujuć i ŭvohule ad 35 da 50 tysiač dołaraŭ. Atrymlivajecca, što ŭ takich kvaterach košt žyllovaha «kvadrata» dasiahaje 1000–1100 dołaraŭ.

Dvuchpakajovyja «chruščoŭki» płoščaj kala 38 kv. mietraŭ majuć minimalny košt ad 32 tysiač dołaraŭ. Takija siarednija pa płoščy dvuchpakajoŭki (da 50 kv. m) majuć ceńnik ad 37 da 40 tysiač dołaraŭ. Dvuchpakajovyja «češki» z kuchniaj 10 «kvadrataŭ» i ahulnaj płoščaj kala 54 kv. mietraŭ kaštujuć zaraz nie mienš jak 50 tysiač dołaraŭ.

Samyja tannyja trochpakajoŭki (54 kv. m) z sumiežnymi pakojami navat uvohule biez ramontu kaštujuć 47–48 tysiač «zialonych». Typavaja trochpakajovaja «panelka» ahulnaj płoščaj kala 65 kvadratnych mietraŭ «ciahnie» zaraz užo 50–55 tysiač dołaraŭ. Sučasnyja trochpakajoŭki ŭ cahlanym ci manalitnym domie z ahulnaj płoščaj u miežach 68–85 kv. mietraŭ prapanujucca za 65–75 tysiač, a z dobrym ramontam — i za 80–90 tysiač dołaraŭ.

Alesia Kučynskaja paviedamiła redakcyi, što žyllo ŭ Homieli pačało daražeć jašče ŭ listapadzie minułaha hoda. Za hety čas ceńniki na kvatery pryplusavali ažno 35–40 pracentaŭ ad pieršapačatkovaha koštu.

Spadarynia Alesia adznačyła, što kamiercyjnaje žyllo ŭ horadzie budujecca ŭ vielmi maleńkich abjomach, tamu jano davoli darahoje. Dvuchpakajovyja kvatery biez adździełki tam kaštujuć kala 65 tysiač dołaraŭ, kali za kvadratny mietr treba zapłacić tysiaču dołaraŭ. Budujecca adzin dom u centry horada, dzie kvatery kaštujuć z raźliku 1300 dołaraŭ za kvadratny mietr.

Nie vielmi radasnaja situacyja na pieršasnym rynku žylla prymušaje ludziej kuplać kvatery ŭ pryvatnym paradku. A kvater na rynku nie chapaje, što i pravakuje štučnaje pavieličeńnie cen. Tamu naš ekśpiert ličyć, što za vierasień-kastryčnik ceny na standartnaje žyllo ŭ horadzie mohuć pavialičycca jašče na 5–7 pracentaŭ, a da novaha hoda — navat da 15 pracentaŭ.

Hetym letam aktyŭna prapanujucca na prodaž nie vielmi šykoŭnyja katedžy (płoščaj da 100 kv. m) pa košcie ad 70 da 80 tysiač dołaraŭ. A voś zvyčajny žyły dom u dobrym rajonie horada na 10 sotkach ziamli prapanujecca klijentam za 50–60 tysiač dołaraŭ. Isnujuć u prodažy staryja, ale jašče tryvałyja žyłyja damy z ahulnaj płoščaj kala 50 kv. mietraŭ. Taki abjekt nieruchomaści na 6 sotkach ziamli kaštuje kala 30 tysiač dołaraŭ i navat mienš. Isnujuć vypadki, kali padobny dom pradajuć navat za 15–20 tysiač dołaraŭ. Takoje žyllo zaraz nie daražeje. Źnižki ŭ čas tarhoŭ dasiahajuć 3–4 tysiač USD.

Palavańnie na tannyja adnapakajoŭki ŭ Mahilovie

Na druhasnym rynku hetaha horada žyllovaj nieruchomaściu klijenty pačali surjozna cikavicca tolki ŭ siaredzinie sakavika. Pavialičyłasia kolkaść zarehistravanych ździełak, i ceny na kvatery pačali ruchacca ŭhoru, paviedamiła redakcyi dyrektar Mahiloŭskaha ahienctva pa akazańni ryełtarskich pasłuh Alena Arcykava.

U hetaj aktyvizacyi pakupnikoŭ jość peŭnaja asablivaść. Klijenty šukajuć i kuplajuć tolki samaje tannaje žyllo: hałoŭnym čynam, heta adnapakajovyja kvatery, jakija patrabujuć ramontu. Tut ludzi z hrašyma nabyvali kvatery nie dla ŭłasnaha pražyvańnia, a kab pravilna ŭkłaści hrošy. Mienavita tamu bolšaść tannaha žylla ŭžo i pavymyvana z rynku.

Statystyka śviedčyć, što za apošnija 2–3 miesiacy standartnyja kvatery ŭ Mahilovie padaraželi na 10–12 pracentaŭ. Samyja «słabieńkija» adnapakajoŭki (30–31 kv. mietr) zaraz tut kaštujuć 25 tysiač dołaraŭ. U panelnych damach kvatery płoščaj 36 kv. mietraŭ kaštujuć užo 32–33 tysiačy dołaraŭ. A voś adnapakajoŭki palepšanaj płaniroŭki płoščaj kala 40–50 kvadratnych mietraŭ prapanujucca pakupnikam užo za 41–52 tysiačy dołaraŭ.

Dvuchpakajovaja «chruščoŭka» ŭ spalnym rajonie Mahilova aceńvajecca ŭ miežach 33–35 tysiač dołaraŭ. Zvyčajnyja kvatery płoščaj da 52–55 kv. mietraŭ u panelnych damach kaštujuć užo 42–45 tysiač dołaraŭ.

Sapraŭdy tannymi źjaŭlajucca, pa minskich mierkach, miascovyja trochpakajovyja «chruščoŭki» (54–55 kv. mietraŭ), jakija kaštujuć ad 40 da 42 tysiač dołaraŭ. Standartnyja kvatery płoščaj 66–67 kvadratnych mietraŭ kaštujuć usiaho 50–52 tysiačy dołaraŭ.

Alena Arcykava ŭpeŭniena, što vosieńniu popyt tradycyjna pavialičvajecca na ŭsie typy kvater. Tamu da listapada-śniežnia likvidnyja kvatery mohuć padaražeć jašče na 7–8 pracentaŭ.

Hetym letam na druhasnym rynku Mahilova akreśliłasia novaja tendencyja, jakaja tyčycca pryvatnaha siektara. Zaraz nazirajecca istotnaje pavieličeńnie prapanovy asobnych žyłych damoŭ. Heta zvyčajna cahlanyja ci draŭlanyja damy 1950–1970-ch hadoŭ pabudovy, dzie žyłaja płošča składaje 50–65 kvadratnych mietraŭ. Siaredni košt takich damoŭ na ziamielnych učastkach u miežach horada składaje kala 40–50 tysiač dołaraŭ, adnak chapaje i zusim «słabieńkich» damoŭ pad znos za 10–15 tysiač dołaraŭ. Prapanova ŭ pryvatnym siektary pavialičyłasia, adnak popyt na takija niesučasnyja abjekty ciapier minimalny. Takija damy zaraz pradajuć dzieci pamierłych baćkoŭ. Tak, maładyja pryvykli žyć u kamfortnych umovach, i aharody im nie patrebny. Tryvałyja i jakasnyja katedžy tut kaštujuć ad 100 da 150 tysiač dołaraŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?