Biełaruś abvinavačvajuć u parušeńni mižnarodnych abaviazacielstvaŭ pa abaronie zamiežnych inviestycyj.

Ukrainski biznesmien i jaho šviejcarskaja kampanija abvinavačvajuć Biełaruś u parušeńni mižnarodnych abaviazacielstvaŭ pa abaronie zamiežnych inviestycyj i patrabujuć 175 młn. dalaraŭ kampiensacyi.

Nikoli jašče Biełaruś nie vystupała ŭ jakaści adkazčyka ŭ inviestycyjnaj sprečcy: raniej sprečki ŭ Biełarusi vialisia pamiž zamiežnymi inviestarami i dziaržaŭnymi pradpryjemstvami, nie vychodziačy na dziaržaŭny ŭzrovień.

Inviestar suprać krainy

Pavodle infarmacyi Mižnarodnaha centra pa ŭrehulavańni inviestycyjnych sprečak (ICSID, Vašynhton), 17 vieraśnia 2013 h. stała viadoma, što hramadzianin Ukrainy Hienadź Michajlenka źviarnuŭsia z zajavaj razhledzieć jaho patrabavańni ab kampiensacyi škody ŭ pamiery 175 młn. dalaraŭ, naniesienaj u suviazi z eksprapryjacyjaj jaho inviestycyj u fabryku pa vytvorčaści biasšvovych trub (PUIP «Upieko Indastriz») u Respublicy Biełaruś.

U hety momant Sakrataryjat ICSID razhladaje mahčymaść pryniać zajavu Hienadzia Michajlenki i praviaraje zajaŭku na adpaviednaść farmalnym patrabavańniam.

Hienadź Michajlenka i šviejcarskaja kampanija United Pipe Export Company Trading AG, saŭładalnikam jakoj jon źjaŭlajecca, nakiravali prośbu ab razhladzie zakonnaści ich patrabavańniaŭ u suviazi z parušeńniem Respublikaj Biełaruś dvuchbakovych pahadnieńniaŭ ab abaronie inviestycyj z Ukrainaj i Šviejcaryjaj.

Hetyja pahadnieńni praduhledžvajuć adkaznaść dziaržavy za niezakonnuju eksprapryjacyju ŭłasnaści inviestara. Pradstaŭnikom Michajlenki vystupaje paryžskaja firma Lazareff Le Bars u asobie kiraŭnika partniora Bienua Le Barsa i staršaha jurysta Ramilji Alanda. Biełaruś pakul nie zajaviła ab najaŭnaści źniešniaha pradstaŭnika pa dadzienaj spravie.

 

Ab sistemie pryniaćcia spravy da razhladu ŭ ICSID

Mižnarodny centr pa ŭrehulavańni inviestycyjnych sprečak (International Centre for Settlement of Investment Disputes) - mižnarodnaja arbitražnaja arhanizacyja, jakaja sadziejničaje vyrašeńniu inviestycyjnych sprečak pamiž dziaržavami i zamiežnymi inviestarami. Arhanizacyja naličvaje bolš za 149 členaŭ, uklučajučy Biełaruś (Kanviencyja ab paradku dazvołu inviestycyjnych sprečak pa sistemie ICSID padpisana i ratyfikavana ŭ 1992 h.). Jana była stvorana z metaj sadziejničańnia ruchu zamiežnaha kapitału pryvatnych inviestaraŭ na terytoryi trecich krain.

Samo pa sabie padpisańnie Kanviencyi nie aznačaje, što kraina, jakaja padpisała kantrakt, aŭtamatyčna padpadaje pad jurysdykcyju ICSID.

Dla taho kab Centr pryniaŭ zajaŭku da razhladu, jana pavinna prajści pieršapačatkovuju pravierku na adpaviednaść farmalnym patrabavańniam. Isnujuć nastupnyja padstavy pieradačy sprečki na razhlad Centra:

 

-- najaŭnaść piśmovaha pahadnieńnia bakoŭ (naprykład, vyjaŭlenaha ŭ inviestycyjnaj damovie dziaržavy ź inviestaram), dzie baki prama vyznačajuć ICSID miescam razhladu sprečak;

 

-- najaŭnaść adpaviednaha pałažeńnia ŭ miždziaržaŭnym dvuchbakovym pahadnieńni ab uzajemnaj abaronie inviestycyj (dzielaspraviadlivaści, nieabchodna adznačyć, što ni pahadnieńnie Biełaruś — Ukraina, ni pahadnieńnie Biełaruś — Šviejcarskaja Kanfiederacyja prama nie ŭkazvajuć na ICSID jak na miesca razhladu sprečak dziaržaŭ ź inviestarami);

 

— najaŭnaść adpaviednaha pałažeńnia ŭ šmatbakovym pahadnieńni;

 

— najaŭnaść praviłaŭ ab razhladzie inviestycyjnych sprečak u ICSID u nacyjanalnym zakanadaŭstvie (biełaruskaje zakanadaŭstva takich praviłaŭ nie ŭtrymlivaje).

 

Tearetyčna, navat u situacyi adsutnaści luboj ź pieraličanych padstaŭ u inviestara isnuje prava źviartacca ŭ ICSID, kali, na dumku inviestara, unutranyja sudovyja rašeńni, vyniesienyja ŭ dziaržavie, dzie ažyćciaŭlalisia inviestycyi, byli niespraviadlivyja.

Akramia taho, u adsutnaść detalovaj infarmacyi pa zajavie ŭkrainskaha hramadzianina i zasnavanaj im šviejcarskaj kampanii, niemahčyma śćviardžać, što pamiž Biełaruśsiu i inviestarami nie było zaklučana inviestycyjnaje pahadnieńnie ci inšym čynam vykazana zhoda na arbitraž ŭ ICSID. U lubym vypadku, pravamiernaść zvarotu ŭ Centr i mahčymaść razhladu patrabavańniaŭ da Biełarusi pa pracedury ICSID budzie ŭstanoŭlena ŭ bližejšy čas.

Tym nie mienš u śviatle skandału, što raźviarnuŭsia vakoł spravy Biełaruskaj kalijnaj kampanii, navina ab tym, što zamiežny inviestar maje namier spahnać straty z Respubliki Biełaruś, nieminuča naniasie ŭron i biez taho niebiezdakornamu imidžu krainy i pryvabnaści rynku Biełarusi dla zamiežnych inviestaraŭ.

Novy inviestycyjnaja sprečka z udziełam užo nie prosta biełaruskaha pradpryjemstva albo miascovaha orhana kiravańnia, a samoj dziaržavy ŭ jakaści adkazčyka - novaja viacha ŭ pasłužnym śpisie Biełarusi jak krainy z małapryvabnym dla zamiežnych inviestaraŭ imidžam .

 

Sutnaść spravy Michajlenki

Były v.a. dyrektara zamiežnaha pradpryjemstva ŭ Biełarusi «PUIP «UpiekaIndastryz» Hienadź Michajlenka byŭ asudžany na 6 hadoŭ pazbaŭleńnia voli z kanfiskacyjaj majomaści sudom Čyhunačnaha rajona Homiela ŭ 2006 h.

Sud pryznaŭ jaho vinavatym na padstavie taho, što, vykonvajučy abaviazki dyrektara PUIP «Upieka Indastryz» u 2003-2004 hh. Michajlenka šlacham machlarstva i złoŭžyvańnia davieram atrymaŭ u Homielskim rehijanalnym adździaleńni AAT «Biełźniešekanombank» kredyty i niezakonna zavałodaŭ srodkami ŭ pamiery roźnicy pamiž zajaŭlenaj i sapraŭdnaj koštam zakuplenaha za kredyt abstalavańnia, čym nanios straty pradpryjemstvu.

A taksama naŭmysna padaŭ falšyvyja dakumienty, jakija mieli asnoŭnaje značeńnie dla vyłučeńnia kredytaŭ. Tym samym, na dumku suda, Michajlenka zavałodaŭ materyjalnymi kaštoŭnaściami i majomaściu pradpryjemstva šlacham machlarstva i złoŭžyvańnia davieram, čym i nanios majomasnuju škodu ŭ asabliva bujnych pamierach.

Siońnia Hienadź Michajlenka zajaŭlaje, što praces byŭ palityčna matyvavanym i što jon nikoli nie pryznavaŭ svajoj viny. U pres-relizie, apublikavanym na sajcie jurydyčnaj firmy, jakaja pradstaŭlaje jaho intaresy, havorycca, što zajaŭnik «adčuvaŭ ciažki fizičny i psichałahičny hvałt» padčas źniavoleńnia, a taksama znachodziŭsia ŭ nialudskich umovach utrymańnia.

Mchajlenka taksama zajaviŭ, što padčas jaho dasudovaha ŭtrymańnia pad vartaj u chodzie rasśledavańnia «biełaruskija ŭłady nieadnarazova raili jamu admovicca ad svajho pakieta akcyj u kampanii».

U vypadku pačatku arbitražnaha razboru ICSID jašče treba budzie razabracca z abstavinami spravy i adekvatnaściu patrabavańniaŭ zajaŭnika, adnak užo siońnia možna skazać, što zajavy ab palityčnaj matyvavanaści kryminalnaha pieraśledu mohuć nie adpaviadać rečaisnaści ŭ vypadku, kali Michajlenka nie ŭdzielničaŭ prama ci ŭskosna ŭ palityčnym žyćci krainy, a taksama nie padtrymlivaŭ finansava albo inšymi sposabami palityčnych ci hramadskich dziejačaŭ u Biełarusi.

Zajaŭnik patrabuje 175 młn dalaraŭ u jakaści kampiensacyi maralnaj škody, a taksama škody, naniesienaj jaho inviestycyjam u Respublicy Biełaruś, i škody, naniesienaj inšym jaho biznes-spravam.

U vypadku pośpiechu Michajlenka maje namier achviaravać «značnuju častku luboj kampiensacyi, jakuju mahčyma spahnać ź Biełarusi, na karyść arhanizacyj, jakija zmahajucca za pravy čałavieka i kiravańnie prava ŭ krainie».

 

Papiarednija vypadki inviestycyjnych sprečak

 

Na siońniašni dzień samymi jarkimi prykładami vyśviatleńniaŭ adnosin dziaržavy ŭ asobie dziaržpradpryjemstvaŭ i zamiežnych kampanij u Biełarusi źjaŭlajucca spravy, pa jakich pazoŭniki atrymali kampiensacyju: adno ŭ pivavarnaj haliny («Bałtyka» suprać «Krynicy», 10,7 młn dalaraŭ), inšaje - pa spahnańni praterminavanych płaciažoŭ ( «Alfa -Bank» suprać «Brestenierha», 18,5 młn. dalaraŭ).

Akramia taho, Biełaruś moža pachvalicca nie samym karotkim śpisam nie zavieršanychsudovymi rašeńniami sprečak z zamiežnymi kampanijami: u inviestycyjnaj śfiery (litoŭskaja UBIG suprać Minharvykankama, 30 młn. dalaraŭ), u aŭtamabilebudavańni (Skoda i Ford), u meblevaj pramysłovaści (IKEA), u małočnaj pramysłovaści («Danone -Junimiłk»), na rynku nieruchomaści (« Itera», «Manolium - pracesinh»).

Bolšaść z hetych sprečak zasnavanyja na najaŭnaści ŭ Biełarusi pravavoj niedakładnaści, składanaj sistemy padatkaabkładańnia, a taksama najaŭnaści dadatkovych patrabavańniaŭ, jakija ciahnuć za saboj vialikija vydatki na dziejnaść, nijakim čynam nie źviazanuju ź biznesam inviestara.

Imidž krainy jak finansavy aktyŭ: upłyŭ inviestycyjnych sprečak

Na fonie situacyi, jakaja razhortvajecca vakoł kalijnaha skandału, inviestycyjnaja pryvabnaść biełaruskaj ekanomiki vyhladaje ŭsio bolš sumnieŭna.

Kryminalny praces suprać kiraŭnika zamiežnaj kampanii — hučny sihnał inviestaram ab dadatkovych ryzykach dla ŭžo isnujučych i patencyjalnych układańniaŭ u Biełarusi. Luboje vyśviatleńnie adnosin u kamiercyjnaj śfiery niehatyŭna adbivajecca na imidžy krainy, navat kali sprečka nie dojdzie da suda.

U vypadku ž sprečki, dzie adkazčykam źjaŭlajecca dziaržava, a nie dziaržpradpryjemstva abo miascovy orhan ułady, imidžavyja vydatki pryvabnaści ekanomiki dla zamiežnych inviestycyj istotna ŭzrastajuć.

Padstavaj dla zajavy Michajlenki, nakiravanaj u Sakrataryjat Centra ICSID, źjaŭlajecca eksprapryjacyja inviestycyj z pryčyny niezakonnaha kryminalnaha pieraśledu, što, całkam vierahodna, nie budzie pryznana zakonnymi pretenzijami, adnak moža naškodzić biełaruskaj reputacyi nie mienš, čym aryšt top-mieniedžara kampanii «Urałkalij».

Vidavočna, biełaruskaja dziaržava ŭ čarhovy raz sutykajecca z nastupstvami žadańnia vystupać nie tolki hałoŭnym ułaśnikam u krainie, ale i całkam kantralavać praces viadzieńnia biznesu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?