19:50

Viečarovy Kijeŭ: kava dla milicyjantaŭ

Našy ŭ Kijevie!

Našy ŭ Kijevie!

***

***

U šeści brali ŭdzieł ludzi roznaha ŭrostu, vieravyznańnia, z Kijeva i rehijonaŭ.

U šeści brali ŭdzieł ludzi roznaha ŭrostu, vieravyznańnia, z Kijeva i rehijonaŭ.

18:25

Demanstranty viartajucca na Majdan

Jak paviedamlaje karespandent «NN», vystupoŭcy na mitynhu kala AP zaklikali Janukoviča spynić vizit u Kitaj i viarnucca va Ukrainu.

Udzielnikaŭ mitynhu zaprasili sustrecca kala Administracyi zaŭtra a 8-j ranicy, kab praciahnuć pikietavańnie.

Ciapier kałona viartajecca na Majdan.

18:15

Kličko: budziem dabivacca daterminovych vybaraŭ

Jak paviedamlaje karespandent «NN», na vulicy Bankovaj kala Administracyi prezidenta adbyvajecca mitynh.

Vystupiŭ Vital Kličko. Jon zajaviŭ, što pratestoŭcy zabłakujuć AP i buduć dabivacca daterminovych vybaraŭ i adstaŭki ŭradu Azarava.

Nie zmahła Rada — niachaj heta zrobić Janukovič, zajaviŭ Kličko.

18:10

U Kijeŭ jedzie hiensiek Savieta Jeŭropy

Na sustreču z prezidentam, premjer-ministram, staršynioj Viarchoŭnaj Rady i ministram zamiežnych spraŭ Ukrainy zaŭtra ŭ Kijeŭ prybudzie Torbjern Jahłand, hienieralny sakratar Savieta Jeŭropy.

Jak paviedamlaje karespandent ukrainskaj redakcyi radyjo «Svaboda», u paniadziełak staršynia strasburhskaj jeŭrastruktury, što razam z Ukrainaj abjadnoŭvaje 47 dziaržaŭ kantynienta, prapanavaŭ svaju dapamohu ŭ pošuku šlachoŭ vychadu z kryzisu, u jakim apynułasia Ukraina.

Prapanova była padtrymana ŭsimi bakami ŭ Ukrainie, paviedamili radyjo «Svaboda» ŭ pres-słužbie staršyni Savieta Jeŭropy. «Vizit maje na mecie pasprabavać ucichamiryć cisk u Ukrainie, jakaja źjaŭlajecca členam Savieta Jeŭropy, i vyznačyć, ci mahčymy dyjałoh pamiž bakami», — adznačyli pradstaŭniki SIE.

17:50

U Nacyjanalnaj akademii navuk Ukrainy padtrymali Jeŭramajdan

3 śniežnia ŭ Nacyjanalnaj akademii navuk Ukrainy asudzili dziejańni ŭłady — hvałtoŭny razhon mitynhoŭcaŭ na Majdanie Niezaležnaści ŭ Kijevie i admovu ad padpisańnia prezidentam pratakoła pahadnieńnia ab asacyjacyi Ukrainy ź Jeŭrasajuzam, paviedamlaje gazeta.ua.

Abnarodavańnie pazicyi navukoŭcaŭ adbyłosia padčas sumiesnaha pasiadžeńnia adździaleńnia humanitarnych instytutaŭ NAN.

«Toje, što adbyłosia 29 śniežnia ŭ Vilni, kali Janukovič admoviŭsia padpisać pratakoł pahadnieńnia ab asacyjacyi ź Jeŭrasajuzam, nadoŭha zastaniecca haniebnaj staronkaj u historyi našaj dziaržavy.

Svaje abiacańni ab jeŭrapiejskaj intehracyi ŭłada nie vykanała i hetym źmianiła ŭsie spadziavańni naroda, — kaža Mikałaj Žulinski, dyrektar Instytuta litaratury NAN Ukrainy.

Načnoje źbićcio ŭdzielnikaŭ mirnaha pratestu «Bierkutam», złamanyja ruki i raźbityja hałovy žurnalistaŭ kala Administracyi prezidenta, pieraapranutyja «spartsmieny» u maskach, to bok bandyty, razhrom Nacyjanalnaha sajuza piśmieńnikaŭ Ukrainy — usie hetyja epizody majuć adnu — antyŭkrainskuju — afarboŭku i antyčałaviečy napramak.

Ale my nie dazvolim pastavić siabie na kaleni». Humanitarnaje adździaleńnie NAN patrabuje ad prezidenta pakarać tych, chto addaŭ zahad napaści na mirnych pratestoŭcaŭ Majdanu, i spynić fizičnuju raspravu nad udzielnikami akcyi.

«Niachaj nahadajuć «Bierkutu» ab ich abaviazkach pierad narodam, jakomu jany prysiahali na viernaść, — kaža Žulinski. — My vitajem aktyŭnuju hramadzianskuju pazicyju ukrainskaj moładzi, prajaŭlenuju ŭ praviadzieńni ahulnanacyjanalnaj mirnaj akcyi pratestu.

Dałučajemsia da patrabavańniaŭ kamitetu nacyjanalnaha supracivu da ŭładaŭ, i hatovyja iści da pieramožnaha Jeŭramajdanu».

Jeŭraintehracyja dapamahajeraźvićciu ŭkrainskaj navuki i sadziejničaje ŭdziełu ŭ roznych navukovych hrantach i fondach, ličać u Instytucie litaratury imia Tarasa Šaŭčenki, Instytucie ŭkrainskaha movy i Instytucie Ivana Franka NAN.

Nahadajem, što Jeŭramadan padtrymali taksama Kijeva-Mahilanskaja akademija, KNU imia Tarasa Šaŭčenki, KNU imia Barysa Hrynčanka i inšyja.

17:30

Padychody da AP zabłakavanyja — karespandent «NN»

Jak paviedamlaje karespandent «NN», na dadzieny momant šmattysiačny natoŭp znachodzicca na padychodach da Administracyi.

Bližejšyja vulicy, što viaduć da AP, zabłakavanyja aŭtobusami i technikaŭ, kala ich stajać šerahi śpiecnazaŭcaŭ.

Na adnym ź pierakryžavańniaŭ adbyvajecca impravizavany mitynh. Udzielnikaŭ šeścia zaklikajuć ustrymacca ad siłavych dziejańniaŭ.

«Nas tut dastatkova, nas nie ŭtrymaje «Bierkut», aŭtobusy i vadamioty. Ale my nie budziem hetaha rabić, heta mirnaja akcyja. Ukrainie treba novy prezident. I my tut dla hetaha», — pieradaje słovy vystupoŭcy karespandent «NN».

16:57

Eks-prezident Ukrainy ličyć, što Kabmin musiŭ pajści ŭ adstaŭku

Leanid Kraŭčuk (druhi sprava) ŭ VIP-łožy. Fota pres-słužby prezidenta Ukrainy.

Leanid Kraŭčuk (druhi sprava) ŭ VIP-łožy. Fota pres-słužby prezidenta Ukrainy.

Pratestnyja akcyi na Ukrainie mohuć praciahnucca doŭha, kali ŭłada nie prymie rašeńni, jakija adpaviadajuć intaresam ukraincaŭ, zajaviŭ u kamientary RIA Novosti pieršy prezident krainy Leanid Kraŭčuk.

Na dumku Kraŭčuka, niezakonnaje prymianieńnie siły padčas razhonu kijeŭskaha «jeŭramajdana» u noč na subotu źjaŭlajecca parušeńniem zakona i «nierazumnym rašeńniem ludziej», jakija jaho pryniali.

«Ja liču, što ŭłada i siłavyja struktury pieravysili svaje paŭnamoctvy i pavinny nieści za heta adkaznaść pa zakonie», — skazaŭ jon. «Kali b sam urad ŭličvaŭ hetuju situacyju i pajšoŭ sam u adstaŭku, i prezident pryniaŭ by rašeńnie, adpaviednaje situacyi, tady ludzi zrazumieli b, što ŭrad pryznaŭ svaju vinu», — skazaŭ Kraŭčuk.

Jon dadaŭ, što ŭkraincy čakajuć, što buduć pakaranyja ludzi, jakija majuć dačynieńnie da razhonu «jeŭramajdana». Na jaho dumku, adpaviednyja rašeńni ŭłady mahli b supakoić pratesty.

Pa słovach eks-prezidenta Ukrainy, kali nie budzie vyrašana ni adno z tych pytańniaŭ, jakija adstojvajuć mitynhoŭcy, to «jeŭramajdan» — «moža, < …> nie nastolki šmatliki», — ale praciahniecca.

16:55

Šmattysiačny natoŭp rušyŭ da AP

Pierad pačatkam šeścia da Administracyi prezidenta, vulica Instytuckaja. 3 śniežnia 2013.

Pierad pačatkam šeścia da Administracyi prezidenta, vulica Instytuckaja. 3 śniežnia 2013.

Jak paviedamlaje karespandent «NN» z Kijeva, šmattysiačny natoŭp rušyŭ da Administracyi prezidenta. Ludzi skandujuć «Bandu — heć!». Hučać taksama vykryki «Nas šmat, nijakaha «Bierkutu» nie chopić!»

16:35

Ministr abarony Ukrainy: my nie zadziejničajem vojska ŭ padaŭleńni pratestaŭ

U suviazi z apošnimi palityčnymi padziejami va Ukrainie źjavilisia zakliki asobnych palityčnych i hramadskich arhanizacyj da kamandavańnia i asabistaha składu Uzbrojenych Sił z metaj pryciahnieńnia ich na svoj bok dla ŭdziełu ŭ palityčnych akcyjach, havorycca ŭ paviedamleńni ministra abarony Ukrainy Paŭła Lebiedzieva.

Taksama, u ŚMI źjavilisia paviedamleńni ab pryciahnieńni padraździaleńniaŭ Uzbrojenych Sił Ukrainy, uzbrojenych ciažkaj bronietechnikaj dla nibyta padaŭleńnia mirnych demanstracyj hramadzian Ukrainy.

Ministerstva abarony Ukrainy, Hienieralny štab Uzbrojenych Sił aficyjna zajaŭlaje, što zhodna z art.17 i art.37 Kanstytucyi krainy ŭdzieł padraździaleńniaŭ US, jak dziaržaŭnaha instytutu, pryznačanaha vyklučna dla abarony Ukrainy, abarony jaje suvierenitetu, terytaryjalnaj cełasnaści i niedatykalnaści, va ŭnutrypalityčnaj baraćbie całkam vyklučajecca.

Akramia taho, zhodna z pałažeńniam Kanstytucyi Uzbrojenyja Siły Ukrainy nie mohuć być vykarystany dla abmiežavańnia pravoŭ i svabod hramadzian abo z metaj źviaržeńnia kanstytucyjnaha ładu ŭ krainie, źviaržeńnia orhanaŭ ułady abo pieraškody ich dziejnaści.

Tamu paviedamleńni, jakija raspaŭsiudžvajuć niekatoryja ŚMI, ab mahčymaści prymianieńnia Uzbrojenych Sił Ukrainy suprać mirnych demanstrantaŭ źjaŭlajecca biezumoŭnaj pravakacyjaj.

16:00

My vyjšli nahadać, chto prymaje rašeńni: Jeŭramajdan znutry — repartaž karespandenta «NN» Kiryły Chilka z Kijeva.

Usie fotazdymki hladzicie tut.

Va Ukrainie praciahvajucca akcyi pratestu suprać admovy padpisać pahadnieńnie ab jeŭraintehracyi ź ES. Centram pratestaŭ znoŭ staŭ Majdan Niezaležnaści.

Miascovyja žychary pryznajuć, što hvałt suprać mirnych pratestoŭcaŭ (razhon Majdana śpiecpadraździaleńniem «Bierkut» u noč na subotu) tolki padšturchnuŭ hramadzianskuju aktyŭnaść. 

Za chutki čas Jeŭramajdan «abros» dobraj arhanizacyjaj: na płoščy arhanizavanyja punkty charčavańnia, punkty vydačy ciopłaha adzieńnia. Chapaje punktaŭ miedycynskaj dapamohi. 

Pratestavać u Kijeŭ ściahnulisia ludzi z rehijonaŭ, jakija arhanizavali rehijanalnyja kaardynacyjnyja štaby — ich lohka paznać pa nadpisach na namiotach. 

Pratestoŭcy zachapili budynki Doma prafsajuzaŭ i Kijeŭskaj haradskoj dziaržaŭnaj administracyi, dzie arhanizavanyja Štaby nacyjanalnaha supracivu. U štabach možna atrymać jurydyčnuju i miedycynskuju dapamohu, tut hatujuć ježu dla demanstrantaŭ. U Domie prafsajuzaŭ razhornuty vialiki pres-centr. 

U pratestach biare aktyŭny ŭdzieł studenctva. Na Majdanie Niezaležnaści ŭ Kijevie razhornuty punkt Studenckaj kaardynacyjnaj rady, jakaja kaardynuje pratesty studentaŭ pa ŭsioj Ukrainie. 

Siabra SKR Ściapan raskazaŭ «NN», što najbolš aktyŭnyja studenty z Zachodniaj Ukrainy — tam rašeńnie strajkavać adkryta padtrymlivajuć navat rektary ŭniviersitetaŭ. 

«U Kijevie cisk na studentaŭ macniejšy, adnak mnoha studentaŭ usio adno prychodziać pratestavać. Spačatku my vychodzili, bo chacieli pakazać našamu ŭradu i Janukoviču, što my chočam žyć u jeŭrapiejskaj Ukrainie. Jon spačatku kazaŭ pra jeŭraintehracyju, ale potym pieradumaŭ, i my vyrašyli nahadać, što rašeńni prymaje nie jon, rašeńni prymaje narod». 

Studenty nie žadajuć, kab adna banda zamianiłu druhuju, kažuć jany. — My chočam, kab źmianiłasia kraina, kab źmianilisia praviły hulni».

14:59

Apazicyja kliča ŭsich da Administracyi prezidenta

Ukrainskaja apazicyja zaklikaje mitynhoŭcaŭ iści da Administracyi prezidenta i patrabavać ad prezidenta Janukoviča padpisać ukaz ab adstaŭcy ŭrada.

Pra heta zajavili lidary apazicyi paśla pravalnaha hałasavańnia ŭ parłamiencie.

Adkazvajučy na pytańnie ab tym, što Janukovič nakiravaŭsia ź vizitam u Kitaj, Jaceniuk skazaŭ, što prezident jedzie tolki ŭ sieradu.

«U nas jość vyraznaja pazicyja. Kali ŭrad i parłamient demanstratyŭna nie čujuć, nie žadajuć čuć ludziej, my ich prymusim pačuć ludziej», — dadaŭ Vital Kličko.

14:34

Viarchoŭnaja Rada Ukrainy nie zmahła pryniać u aŭtorak pastanovu ab niedaviery ŭradu Mikałaja Azarava.

Za adstaŭku prahałasavali 186 deputataŭ pry patrebnych 226.

Ad Partyi rehijonaŭ «za» adstaŭku ŭrada prahałasavaŭ adzin deputat, ad «Baćkaŭščyny» — 90, «UDAR» — 42, «Svabody» — 36 i 17 pazafrakcyjnyja.

Ad KPU prajekt pastanovy nie padtrymaŭ nivodny deputat. Pierad hetym lidar KPU Piotr Simanienka, vystupajučy z trybuny parłamienta, adznačyŭ, što ŭrad zasłuhoŭvaje adstaŭki.

Jon adznačyŭ, što frakcyja KPU prapanoŭvała parłamientu svajo rašeńnie ab adstaŭcy ŭrada. Simanienka zaklikaŭ apazicyju padtrymać prapanovu KPU.

Pasiadžeńnie Viarchoŭnaj Rady skončana.


14:25

Hienieralny sakratar Rady Jeŭropy Torbjern Jahłand u sieradu adpraŭlajecca va Ukrainu dapamahčy naładzić dyjałoh dla źnižeńnia napružańnia.

Čakajecca, što padčas vizitu Jahłand sustreniecca z premjer-ministram Mikałajem Azaravym, ministram zamiežnych spraŭ Leanid Kažaram, lidarami palityčnych partyj.

5-6 śniežnia ŭ Kijevie adbudziecca pasiadžeńnie ministraŭ zamiežnych spraŭ krain ABSIE. Staršynstva Ukrainy ŭ hetaj arhanizacyi zakančvajecca 1 studzienia 2014 hoda.

14:02

Staršynia ŭrada Mikałaj Azaraŭ, vystupajučy ŭ Viarchoŭnaj Radzie, vybačyŭsia ad imieni ŭrada i Viktara Janukoviča za dziejańni «Bierkuta».

Azaraŭ vystupaje pa-rasijsku, deputaty skandujuć «Hańba!» i «Adstaŭka»

Azaraŭ taksama kaža, što Ukraina nie moža pierapłačvać za haz, a ES zhodny razhladać pytańnie ab kampiensacyi.

13:34

Apazicyja kliča ŭsich pad Viarchoŭnuju Radu

Apazicyja zaklikaje ŭsich mitynhoŭcaŭ, jakija znachodziacca na Jeŭramajdanie, ruchacca da Viarchoŭnaj Rady.

U bližejšy čas tam pavinien adbycca razhlad pytańnia ab adstaŭcy ŭrada. Va ŭradavym kvartale ciapier užo sabralisia dziasiatki tysiač demanstrantaŭ.

13:24

Janukovič palacieŭ u Kitaj

Prezident Ukrainy Viktar Janukovič adbyŭ u Kitaj z aficyjnym vizitam. Najpierš jon naviedaje horad Siań.

U chodzie vizitu Janukovič voźmie ŭdzieł u pracy ŭkrainska-kitajskaha biźnies-forumu, naviedaje ofis Mižnarodnaha radyjo Kitaja, a taksama sustreniecca z kiraŭnictvam krainy.

Padčas vizitu zapłanavana padpisańnie 16 dakumientaŭ.

Jak paviedamlałasia, prezident Janukovič nie mieŭ namieru admaŭlacca ad zapłanavanaha vizitu ŭ Kitaj, niahledziačy na situacyju ŭ krainie.

12:47

Viarchoŭnaja Rada vyklikała Azarava i ŭsich ministraŭ

Viarchoŭnaja Rada patrabuje prysutnaści na svaim pasiadžeńni poŭnaha składu Kabinieta ministraŭ. Za heta prahałasavali 368 deputataŭ.

«Staŭlu na hałasavańnie prapanovu ab zaprašeńni na siońniašniaje pasiadžeńnie premjera Mikałaja Azarava i členaŭ kabinieta ministraŭ», — skazaŭ Uładzimir Rybak pierad hałasavańniem.

Paśla hetaha jon abviaściŭ pierapynak da 12:00 (13:00 pa Minsku).

Pierad hetym deputaty Uładzimir Litvin, Viktar Bondar i Niestar Šufryč zajavili, što ŭ Viarchoŭnaj Rady nie chapaje hałasoŭ za adstaŭku ŭrada.

Akramia taho, pavodle zakona, kali VR pravalvaje hałasavańnie za adstaŭku ŭrada, hetaje pytańnie moža być razhledžany jašče raz tolki na nastupnaj siesii parłamienta, heta značyć nie raniej za luty 2014 hoda.

12:18

fota z akna VR Mustafy Najema

Šmattysiačnaja kałona mitynhoŭščykaŭ prybyła z Majdana Niezaležnaści pad Viarchoŭnuju Radu ŭ Kijevie.

Udzielniki akcyi suprać palityki ciapierašniaj ukrainskaj ułady zaniali vulicu Hrušeŭskaha ad Kabinieta ministraŭ da VR, podstupy da jakoj pierakryli aŭtobusy «Bierkuta», a taksama zaniali vulicy Lipskuju, Šaŭkavičnuju i Sadovuju.

Mitynhoŭcy vykrykvajuć: «Adstaŭka!», «Hańba!» i «Bandu heć!»

12:07

Kličko zaklikaŭ Janukoviča dobraachvotna padać u adstaŭku, kab nie paŭtarać losu inšych dyktataraŭ

Apazicyja patrabuje poŭnaj «pierazahruzki» ŭłady, adstaŭki prezidenta i ŭrada dy daterminovych vybaraŭ. Pra heta zajaviŭ na pasiadžeńni parłamienta lidar partyi «UDAR» Vital Kličko.

Jon zajaviŭ, što nielha mirycca ź dziejańniami pravaachoŭnikaŭ: «Kali my ciapier prahłyniem heta, to pryjdziecca hłynać palicejskija dubinki zaŭsiody», — zajaviŭ Kličko.

Pavodle jaho słoŭ, nijakich vysnoŭ z kryvavych padziej na Majdanie ni kiraŭnictva ŭrada, ni prezident nie zrabili, abmiežavaŭšysia «pryhožym abureńniem».

«Ja patrabuju adstaŭki ŭrada. A taksama pryciahnieńnia da adkaznaści ŭsiaho kiraŭnictva MUS», — zajaviŭ Kličko.

«Poŭnuju adkaznaść za złačynstvy suprać hramadzian niasie čałaviek, jaki maje ŭsie paŭnamoctvy i paŭnatu ŭłady ŭ krainie — heta prezident Viktar Janukovič», — dadaŭ jon.

Kličko zajaviŭ, što apazicyja patrabuje daterminovych vybaraŭ prezidenta i poŭnaj zamieny ułady.

«Ja źviartajusia da prezidenta Janukoviča, padać dobraachvotna ŭ adstaŭku, abviaścić daterminovyja vybary. Nie padzialać los dyktataraŭ, jakija nazaŭsiody źbiehli sa svaich krain», — zajaviŭ Kličko.

12:00

Apazicyja vyhnała «citušak» ź Viarchoŭnaj Rady

Deputatam ad apazicyi ŭdałosia pieraškodzić «cituškam». Pra heta raspavioŭ žurnalistam u Kijevie lidar frakcyi «Baćkaŭščyna» Arsienij Jaceniuk.

Raniej žurnalisty nazirali, jak na vulicy pad parłamientam pačałasia niejkaja sprečka, a zatym deputat Juryj Steć paviedamiŭ, što ŭ VR zachodziać ludzi «charakternaj źniešnaści».

Pa słovach Jaceniuka, deputaty Alaksandr Abdulin i Viktar Čumak «ubačyli, što ŭ Viarchoŭnuju Radu chočuć pravieści bolš za 100 čałaviek biez dakumientaŭ, biez formy, takich kłasičnych «citušak».

«Jany adrazu paviedamili pra heta — i tych udałosia vyhnać».

***

Cituški — najomnyja pravakatary, maładyja ludzi spartovaha vyhladu, hopniki, jakija vykarystoŭvajucca dla siłavych mietadaŭ razhonu demanstracyj, pačatku bojek, pravakacyj i źbićcia demanstrantaŭ.

Termin «cituški» pachodzić ad proźvišča spartsmiena ź Biełaj Carkvy Vadzima Cituški, jaki 18 maja 2013 hoda ŭ Kijevie napaŭ na žurnalistaŭ Volhu Śnisarčuk i Uładzisłava Sodela. Napad byŭ źniaty fotakarespandentami, što i pasłužyła asnoŭnym dokazam jaho viny ŭ sudzie.

11:20

«Partyja rehijonaŭ» nie budzie hałasavać za adstaŭku Azarava

Frakcyja nie źbirajecca hałasavać za prajekt pastanovy ab niedavieru ŭradu na čale ź Mikałajem Azaravym.

Pra heta zajaviŭ lidar frakcyi Partyi rehijonaŭ Alaksandr Jafremaŭ žurnalistam u aŭtorak pierad pačatkam plenarnaha pasiadžeńnia parłamienta ŭ Kijevie.

«U mianie niama infarmacyi, što niechta z našaj frakcyi budzie padtrymlivać adstaŭku ŭrada», — skazaŭ jon.

Pa słovach Jafremava, hetaje pytańnie ŭ aŭtorak abmiarkoŭvałasia na pasiadžeńni frakcyi. Jon adznačyŭ, što «tyja ludzi, jakija byli na frakcyi, vykazvalisia suprać».

«Rehijanał» Uładzimir Alijnik taksama zajaviŭ, što jaho frakcyja nie budzie hałasavać za pastanovu ab vykazvańni niedavieru Kabinietu ministraŭ.

«Uładzie i prezidentu Janukoviču nie vyhadnyja byli padziei ŭ subotu, a byli vyhadnyja apazicyi. I kali apazicyja choča takim šlacham, praz palityčnuju acenku, zakryć hetuju temu, ja kažu — nie», - skazaŭ jon.

11:02

«Partyja rehijonaŭ» abviaściła akcyju ŭ padtrymku Janukoviča

Na mitynhu Partyi rehijonaŭ u Maryinskim parku kala Viarchoŭnaj Rady ŭ Kijevie abviaścili pra pačatak usieŭkrainskaj akcyi ŭ padtrymku prezidenta Viktara Janukoviča.

Pra heta abviaściŭ deputat ad Partyi rehijonaŭ Aleh Caroŭ sa sceny mitynhu, u jakim prymajuć udzieł kala tysiačy čałaviek.

Caroŭ zajaviŭ, što budučynia Ukrainy «ŭ družbie z Rasijaj i Jeŭrapiejskim Sajuzam», adnak, pavodle jaho słoŭ, dla hetaha patrebien dyjałoh unutry hramadstva.

10:38

Mitynhoŭcy ŭ Kijevie zaniali były Kastryčnicki pałac

Mitynhoŭcy zładzili jašče adzin punkt abahrevu ŭ mižnarodnym centry kultury i mastactvaŭ (Kastryčnicki pałacy) u centry Kijeva. Pra heta paviedamiŭ adzin z kaardynataraŭ akcyi pratestu, deputat «Baćkaŭščyny» Andrej Parubij, piša «Ukrainskaja praŭda». Pavodle jaho słoŭ, kala 150 pikietoŭcaŭ kala 22:00 u paniadziełak uvajšli ŭ budynak byłoha Kastryčnickaha pałaca.

Piersanał i achova nie pieraškadžali i pastavilisia z razumieńniem da prośby hramadskaści pieranačavać i abahrecca», — skazaŭ Parubij.

Jak viadoma, 30 listapada, kala 4 ranicy, «Bierkut» siłaj razahnaŭ Majdan Niezaležnaści ad mitynhoŭcaŭ, jakija vystupajuć suprać niepadpisańnia pahadnieńnia ab Asacyjacyi ź Jeŭrasajuzam.Pa miedycynskuju dapamohu źviarnułasia 35 čałaviek. 7 ź ich špitalizavany.

Dniom 30 listapada tysiačy ŭkraincaŭ samaarhanizavalisia i vyjšli na Michajłaŭskuju płošču, kab vykazać svoj pratest suprać siłavoha razhonu mirnaha mitynhu. 1 śniežnia ŭ Kijevie adbyłosia Vieča, arhanizavanaje apazicyjaj, na jakoje vyjšła niekalki tysiač čałaviek. Paźniej pratestoŭcy zaniali častku budynka Kijeŭskaj haradskoj administracyi i Dom prafsajuzaŭ. U toj ža dzień na vulicy Bankavaja kala administracyi prezidenta adbyłasia sutyčka pamiž siłavikami i mitynhoŭcami.

10:29

Kancert słavutaha ŭkrainskaha hurtu «Vopli Vidaplasava», što mieŭsia adbycca ŭ Minsku 5 śniežnia ŭ Pałacy Respubliki admienieny.

«Naša Niva» źviazałasia z pres-sakratarom hurtu, kab udakładnić, ci źviazana admiena z padziejami va Ukrainie.

«Nie, hetyja rečy nijak nie źviazanyja, - patłumačyŭ pres-sakratar Pavieł Skarniakoŭ. – Reč u tym, što arhanizatary minskaha kancerta zrabili niapravilnuju pramocyju, u vyniku prodažy byli vielmi słabyja. Inšyja daty našaha tura ŭ sile – my i zaraz u tury».

U toj ža čas pa Biełarusi hastraluje inšy ukrainski hurt – «Okiean Jelzi», dva kancerty tura ŭžo adbylisia, i jak zapeŭnili arhanizatary, minski kancert, zapłanavany na 8 śniežnia ŭ «Minsk-Arenie», adbudziecca.

10.16

Za admovu ad jeŭraintehracyi Armienija atrymała vialikuju źnižku na haz ad Rasii

Za košt admieny myta kančatkovy košt hazu dla Armienii źnizicca ź ciapierašnich 270 da 189 dalaraŭ za tysiaču kubamietraŭ.

Uładzimir Pucin u Jerevanie adznačyŭ, što rasijski biudžet u vyniku niedaatrymaje istotnyja sumy, ale dla ekanomiki Armienii takoje rašeńnie budzie spryjalnym.

Aprača taho Armienija atrymała źnižku i na inšyja adčuvalnyja dla jaje pazicyi rasijskaha ekspartu, naftapradukty i ałmazy, paśla taho jak abjaviła pra dałučeńnie da Mytnaha sajuza.

10.15

Apytanka: adkazvajcie.

10.06

Da pačatku pasiedžańnia Viarchoŭnaj Rady zastajecca jašče hadzina, a płošča pierad budynkam zapoŭniłasia narodam. Tysiačy i tysiačy ludziej sabralisia tam. I biezupynna skandujuć.

(U Biełarusi z Ukrainaj hadzina roźnica ŭ časie — z vosieni da viasny, kali Biełaruś aryjentujecca na rasijski čas. U Kijevie ciapier 9.06.)

10.04

9.50

Biełaruski ściah siarod jeŭrapiejskich i ŭkrainskich na Majdanie ŭ paniadziełak uviečary:

(Fota Rojterz)

(Fota Rojterz)

9.36

Redakcyjny artykuł «Sovietskoj Biełoruśsii» pra padziei va Ukrainie z chałodnym analizam taho, jak treba pravodzić źmienu hieapalityčnaha kursu

«Što na dadzieny momant, hledziačy ź Minska, možna skazać pra padziei ŭ brackaj Ukrainie? Pasprabujem vyznačyć hałoŭnaje. Faktyčny pravał Vilenskaha samitu možna ličyć śviedčańniem palityčnaj niedalnabačnaści i niekatoraj avanturnaści Varšavy i Stakholma, jakija pierakanali siabie i inšych, što, nabliziŭšy Ukrainu, Małdovu i Hruziju, praz sumnieŭnaje «Jeŭrapiejskaje Partniorstva» im udasca atačyć Rasiju (i Biełaruś) novym «sanitarnym kardonam». Zakanamierna sarvałasia.

Ale ŭ čym zaklučajucca pamyłki Kijeva, jaki sam siabie zahnaŭ u palityčny kapkan?

U lubym vypadku, kali kraina abiraje novy hieapalityčny šlach, to jaje kirujučy kłas pavinien uličvać pierš za ŭsio hłybinny narodny nastroj. Heta vielmi abjomnaja prablema sukupnaści roznych ekanamičnych, hieahrafičnych, ideałahičnych i navat estetyčnych pryčyn i śledstvaŭ.

Historyja vučyć, što pry hetym asablivuju rolu adyhryvaje razumnaje spałučeńnie nacyjanalnaha (albo internacyjanalnaha) ramantyzmu i suchoha prahmatyzmu. Spadary V. Janukovič i M.Azaraŭ addali pieravahu pierad ŭsim čystamu prahmatyzmu i, pa sutnaści, vystavili Ukrainu na tendar Jeŭrasajuza i Rasii. Asnoŭnym łotam staŭ viektar raźvićcia. Hałoŭnym arhumientam — chto bolš zapłacić!

U vyniku patencyjnyja pakupniki syšli z tarhoŭ rasčaravanyja. Miljony ŭkraincaŭ achapiła šalenstva: siońniašniaja Ukraina zusim nie miłaja pastaral Mikałaja Vasiljeviča Hohala, dzie łahodny małarasijski pamieščyk na svajo zadavalnieńnie handlavaŭ žytam, sałam i dvarovymi dzieŭkami; ukrainskaja moładź užo pryvykła da dumki, što ź ich mierkavańniem treba ličycca.

Druhoj pamyłkaj staŭ razhon Majdana, jon parušyŭ tuju sistemu ŭzajemaadnosin, jakaja ŭ apošnija hady charaktaryzavałasia asabliva ŭkrainskaj fiłasofijaj: «Łaj, tilki ruki nie rozpuskaj»…

A i da hetaha była ździejśniena vieličeznaja pamyłka — śviadomy dopusk ŭ vialikuju palityku (nibyta dla harmonii) nieŭtajmoŭnych ekstremistaŭ z partyi «Svaboda», jakija šmatrazova demanstravali prychilnaść da słoŭ i spravaŭ časoŭ niadobraj pamiaci AUN-UPA. Pan Ciahnibok i jaho Halicyjskaja kamanda stali rvać u łachmany palityčnuju kulturu Ukrainy, jakaja jašče farmirujecca, i pahłyblać roŭ pamiž umoŭnymi Łuhanskam i Lvovam. Było i jašče šmat ciažkich pamyłak, vialikich i małych, naprykład, niespraviadlivaje «vykreślivańnie» sa śpisu pretendentaŭ na budučyja prezidenckija vybary papularnaha čempijona Kličko, jaki adrazu ž plunuŭ na ŭmoŭnaści i pavioŭ za saboj natoŭp.

Što čakaje Ukrainu? Na pavierchni try varyjanty. Kanfrantacyjny, jaki kali i skončycca čym-niebudź, to chiba što poŭnym razvałam krainy. Druhi — sprobaj adyhrać nazad i pačać novyja pieramovy ź ES — tady nie treba sumniavacca, što Rasija prykrucić ŭsie vientyli i abuje miežy ŭ ciažkija zamki. Treci — «Partyja rehijonaŭ» pryniasie ŭ achviaru ŭrad i prystupić da palityčnych kansultacyjaŭ. Heta, mahčyma, źnizić napał i zachavaje prezidenta Janukoviča, pakolki dla jaho impičmientu ŭ apazicyi sił ŭsio ž zamała. Bližejšyja dni albo paćvierdziać, albo asprečać hetyja scenary».

9.29

BT beścić Jeŭramajdan i Jeŭraintehracyju. Alternatyŭnaha mierkavańnia, jak zaŭždy, nie dajuć. Repartaž rabiŭ Siarhiej Husačenka. Toj samy, jaki śpiecyjalizujecca na materyjałach suprać biełaruskaj apazicyi. Husačenka ahituje ŭkraincaŭ pierachodzić pad kantrol Rasii: «Tamožiennyj sojuz tolko v piervyj hod obieŝajet effiekt poriadka 10 młrd. dołłarov, v tom čiśle za sčiet śnižienija cien na enierhonositieli, kotoryje siehodnia zastavlajut stranu brať vsie novyje kriedity za rubiežom».

09:28

Niekalki tysiač demanstrantaŭ adpravilisia z Majdana da Viarchoŭnaj Rady z patrabavańniem adstaŭki ŭrada. Kala budynka staić niekalki šerahaŭ bierkutaŭcaŭ, jakija častkova błakujuć mitynhoŭcaŭ.

Ciapier pierad ludźmi vystupajuć aktyvisty i palityki. Juryj Łucenka zaklikaŭ milicyju «prytrymlivacca prysiahi» słužyć Ukrainie.

Demanstranty skandujuć «Hańba», «Bandu heć», «Słava Ukrainie».

Mitynhoŭcy sprabujuć pierakanać «Bierkut» pierajści na svoj bok, kryčać «Milicyja z narodam», «Abaraniaješ zakon — abaraniaje Ukrainu».

9.23

Biełaruska-ŭkrainskija ściažki «Za našu i vašu svabodu»:

9.15

Kala Viarchoŭnaj Rady mitynhoŭcam śpiavaje opierny śpiavak.

9.09

Niekalki tysiač ludziej sabralisia kala Viarchoŭnaj Rady. Jany sustrakajuć deputataŭ skandavańniem «Bandu — heť», «Zeka — heť», «Ukraina» i, na adras śpiecnaza, «Milicyja z narodam», «Baronim zakon, baronim Ukrainu, baronim dziaciej», «Zdymaj ščyty, prychodź da nas», «Sałdat — ty naš brat».

Da pikietoŭcaŭ źviarnulisia deputaty ad apazicyi i nieparłamienckija palityki. Jany patłumačyli, što zadača dnia — adstaŭka ŭrada Azarava. Adstaŭka Janukoviča — heta nastupny etap. Havaryć umiejuć: koratka, jasna, dastupna. I ŭvieś čas narod skanduje, nie maŭčyć.

8.50

Pasoł Biaśśmiertny znoŭ kaardynataram Majdana

Były pasoł Ukrainy ŭ Biełarusi Raman Biaśśmiertny razam z byłym ministram unutranych spravaŭ, a paśla palitviaźniem Juryjem Łucenkam kaardynujuć błakadu Viarchoŭnaj Rady i ŭrada.

8.41

U Kijevie dzień siońnia pačynajecca z błakavańnia budynkaŭ Kabinieta ministraŭ (ad 7.30) i Viarchoŭnaj Rady (ad 9.30).

Na Viarchoŭnuju Radu siońnia fokus uvahi: jana maje razhledzieć prapanovu apazicyi pra niedavier urad Mikałaja Azarava. Intryha ŭ tym, jak šmat pierabiežčykaŭ z Partyi rehijonaŭ padtrymajuć hetuju prapanovu «Baćkaŭščyny», «Udara» i «Svabody».

8.38

Bunt na dziaržaŭnym telekanale ŭ Łuhansku

U Łuhansku (abłasny horad na ŭschodzie Ukrainy) dziaržaŭny telekanał ŁOT, jaki ŭznačalvaje deputat abłsavieta ad praŭładnaj «Partyi rehijonaŭ» Radzivon Mirošnik, zbuntavaŭsia suprać hubiernatara Uładzimira Pryściuka i padpisaŭ jaho vystup na ekranie subcitrami, jakija tłumačyli, što ŭ efiry hučyć iłžyvaja infarmacyja.

Videa apublikavana na Youtube 2 śniežnia karystalnikam Frankensstein1.

0.55

Ukrainskija muzyki napisali himn Jeŭrarevalucyi

Słovy stvaryŭ salist hurtu «Tartak», a ŭ zdymkach uziali ŭdzieł Vakarčuk i Rusłana.

Kampazicyja ŭ repavych matyvach nazyvajecca «Brat za brata». U ich hučać matyvy z narodnych piesień, u tym liku papularnaj «Oj, na hori kozaki jduť».

U klipie fihurujuć hurt Kozak System, salist «Płaču Jeramii» Taras Čubaj, pieramožca Jeŭrabačańnia Rusłana, piśmieńnica Iryna Karpa, a taksama salist «Akijana Elzy» Śviatasłaŭ Vakarčuk.

Hladzi taksama:

Jeŭrarevalucyja. Chronika paniadziełka

Sotni tysiač u centry Kijeva: Bandu — hieť!

Procistajańnie ŭ centry Kijeva pierarasło ŭ paboišča - videa

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна