Pałuta Badunova. Malunak Jazepa Drazdoviča.

Pałuta Badunova. Malunak Jazepa Drazdoviča.

Badunova (siadzić treciaja sprava) siarod delehataŭ Usiebiełaruskaha źjezda.

Badunova (siadzić treciaja sprava) siarod delehataŭ Usiebiełaruskaha źjezda.

Pałuta Badunova.

Pałuta Badunova.

Tamaš Hryb, u jakoha jana była zakachanaja.

Tamaš Hryb, u jakoha jana była zakachanaja.

U palityčnaj historyi Biełarusi žanočaje imia było i zastajecca najvialikšaj redkaściu. Pałuta Badunova (1885—1938) mała viadomaja šyrokamu hramadstvu jašče i pa pryčynie prynaležnaści da hienieracyi nacyjanalnych dziejačoŭ, nadoŭha vykreślenych z histaryčnaj pamiaci.

Tym nie mienš, bijahrafija P. Badunovaj padajecca nam cikavaj nie tolki dla adnaŭleńnia histaryčnaj pamiaci, ale i dla analizu žanočaha lidarstva ŭ palityčnym žyćci Biełarusi XX st.

Na rubiažy XIX—XX st. sacyjakulturnyja pieradumovy dla novaj madeli žanočych pavodzin tolki pačynali naradžacca. Žančynam rabilisia dastupnyja śpiecyjalnaja adukacyja i prafiesijnaja dziejnaść. P. Badunova nie abminuła hetyja mahčymaści, chacia hałoŭnym čyńnikam jaje samarealizacyi, na naš pohlad, stali asabista-valavyja namahańni i pryrodžannyja jakaści charaktaru.

Vialikaja siamja

Farmiravańnie jaje asoby adbyłosia va ŭmovach całkam tradycyjnaha pravincyjalnaha asiarodku. Jana naradziłasia ŭ Navabielicy, paŭahrarnym pradmieści paviatovaha pa tym časie Homiela.

U vialikaj siamji žanočyja i mužčynskija roli byli stroha raźmierkavanyja: utrymańnie žonki i dziaciej poŭnaściu lažała na baćku, a chatniaj haspadarkaj i vychavańniem siami dziaciej zajmalisia maci i niezamužniaja siastra baćki.

Starejšy syn Badunovych Alaksandr abraŭ dla siabie hramadskuju dziejnaść: braŭ udzieł u kiraŭnictvie miascovym Vajskova-pažarnym tavarystvam i arhanizacyi miascovaha sportu, u časy Pieršaj suśvietnaj vajny pracavaŭ u navabielickim kamitecie apieki siemjaŭ mabilizavanych sałdataŭ, u 1918 h. byŭ pryznačany kamisaram alternatyŭnaj balšavikam Homielskaj demakratyčnaj dyrektoryi.

Jašče adzin brat Pałuty — Daniła — zrabiŭ karjeru ŭ halinie strachavańnia, pracavaŭ u Kijevie.

Nijakich źviestak pra hramadskija spravy siostraŭ Badunovych niama. Jany atrymali chatniaje vychavańnie i ŭ dalejšym zadavolilisia rolami maci i chatnich haspadyń. Pałuta ž prademanstravała razryŭ tradycyi, kali skončyła dvuchkłasnuju vučelniu ŭ Bujničach pad Mahilovam i «vytrymała ekzamien na zvańnie chatniaj nastaŭnicy ruskaj movy i hieahrafii».

Tut jana abyšła navat brata Alaksandra, jaki atrymaŭ dobruju, ale tolki chatniuju adukacyju.

Praca ŭ narodnych škołach i vučelniach Homielskaha pavieta zabiaśpiečyła Pałucie roŭnuju z mužčynami ŭ siamji mahčymaść samastojnaha zarobku i vybaru žyćciovych pierśpiektyŭ.

Napiaredadni revalucyi jana pierajazdžaje ŭ vučycca ŭ Pietrahrad, što peŭna było jaje samastojnym rašeńniem.

Vytrymała kankurencyju z mužčynami

Unutranaja hatoŭnaść P. Badunovaj vyjści za miežy vyznačanaj tradycyjaj XIX st. žanočyj roli nie mahła b znajści nastolki radykalnaj realizacyi, kab nie kryzis u hramadstvie, stvorany vajnoj, revalucyjami i razhortvańniem nacyjanalna-vyzvalenčaha ruchu. Na fonie vostraj zapatrabavanaści ŭ aktyŭnym sacyjalnym dziejańni asabistyja jakaści Badunovaj — enierhija metaskiravanaść, nastojlivaść, arhanizacyjnyja i aratarskija zdolnaści dazvolili joj nie tolki imkliva ŭvajści na pole palityčnaj dziejnaści. ale i paśpiachova vytrymać kankurecyju z mužčynami.

U lutym 1917 h. ad imia słuchačak Pietrahradskich vyšejšych žanočych kursaŭ jana stanovicca deputatam Pietrasavieta, a na praciahu 1917—1919 h. stabilna ŭvachodzić u skład usich biez vyklučeńnia kirujučych orhanaŭ nacyjanalnaha ruchu: CK Biełaruskaj sacyjalistyčnaj hramady, Centralnaj i Vialikaj Biełaruskich rad, Rady i Narodnaha sakrataryjatu BNR, CK Biełaruskaj partyi sacyjalistaŭ-revalucyjanieraŭ (BPSR), Narodnaj rady BNR 1919, Paŭstanckaha antypolskaha kamiteta.

Zaŭvažym, što ŭlik hiendernaha aśpiektu prajaviŭsia tolki adnojčy, kali ŭ składzie Narodnaha sakrataryjatu BNR Badunovaj dastałasia samaja «žanočaja» pasada — narodnaha sakratara pa spravach apieki. U jaje kampietencyju ŭvachodziła dapamoha biežancam, biesprytulnym, małamajomasnym. Va ŭsich astatnich vypadkach paplečniki-mužčyny rasceńvali jaje jak raŭnapraŭnaha partniora.

Nastupalnaść i enierhija

Bolš za toje, pa miery narastańnia ekstremalnaści ŭmoŭ dziejnaści leva-eseraŭskaha kryła nacyjanalnaha ruchu, jaje liderskaja rola ŭsio bolš uzrastaje.

Ad leta 1919, kali ŭ izalacyi ad Biełarusi akazalisia hałoŭnyja paplečniki, T. Hryb, Ja. Mamońka. V. Łastoŭski, na jaje loh uvieś ciažar partyjna-palityčnaj pracy. I jana spraviłasia. Raspracavanaja joju taktyka prymałasia nie tolki BPSR, ale ŭ niekatorych momantach i ŭsim nacyjanalnym rucham.

Jana vystupiła zdolnym arhanizataram, publicystam, dypłamatam pry naładžvańni mižnarodnych i mižpartyjnych suviaziaŭ.

Styl Badunovaj vyznačaŭsia, a časam vyhodna adroźnivaŭsia ad stylu mužčyn-paplečnikaŭ nastupalnaściu i enerhijaj. Jana ŭmieła dasiahnuć mety, časam naviazvać ułasnuju pazicyju i paplečnikam, i apanientam. Prykładam apošniaha moža być situacyja ŭ śniežni 1919, kali Badunova pierakanała hrupu Antona Łuckieviča ŭ nieabchodnaści sklikać Radu BNR. Na vybarach deputataŭ u miascovyja saviety 1920 h. paśla jaje vystupaŭ pieravahu atrymlivali esery, a nie balšaviki. Na jaje asabistym rachunku dasiahnieńnie zhody CK RKP(b) na pieramovy ź biełaruskimi eserami ŭ 1920 h.

«Ciotka Badunova jedzie na biełaj kabyle z Smalenska»

Aŭtarytet Badunovaj u biełaruskim ruchu byŭ pryznanym u łahierach jak paplečnikaŭ, tak i praciŭnikaŭ, uśviedamlaŭsia prarokami biełaruščyny. Jazep Drazdovič namalavaŭ jaje partret. Janka Kupała ŭ svaich znakamitych «Tutejšych» źliŭ asabisty los mienavita Pałuty ź losam biełaruskaj demakratyčnaj dziaržaŭnaści:

«Mikita. …dyk u vas zavodzicca niejkaja, miedždu protčym, Biełaruskaja Respublika. Užo navat jedzie i staršynia Biełaruskaha Reŭkomu Čarviakoŭ — tolki zatrymaŭsia niejdzie za Mienskam na papasku.

Alenka. A ja čuła, što i Ciotka Badunova taksama jedzie na biełaj kabyle z Smalenska.

Mikita. Nu, jana miedždu protčym, eser-biełarus i ŭ rachunak nie idzie: doŭha tut nie zatrymajecca.

Na miažy žyćcia

Maskoŭskaja ČK taksama addavała naležnaje Badunovaj jak upłyvovamu i «enierhičnamu rabotniku». Napiaredadni padpisańnia Ryžskaj damovy ab padziele Biełarusi adbylisia masavyja aryšty eseraŭ u Minsku, ale tolki Badunovu i Mamońku adpraŭlajuć dla śledstva ŭ Maskvu.

Začynienaja ŭ Navinskuju viaźnicu Pałuta praciahvaje baraćbu adzinym mahčymym sposabam: — haładoŭkami. Praz try miesiacy turemny dokutar paviedamiŭ u VČK, što Badunova znachodzicca na miažy žyćcia i trymajecca tolki na kamfary.

Ź Minska Aleś Čarviakoŭ sprabuje ŭratavać jaje sposabam, jaki padajecca jamu najlepšym: jon papiaredžvaje kiraŭnictva RKP(b), što ŭ vypadku jaje śmierci ŭ viaźnicy vakoł jaje stvarycca «areoł pakutnicy»

i daručaŭ pradstaŭniku BSSR u Maskvie Alaksandru Marozu: «…nastojvać na hetym vyzvalenni. Badunova maje šmat zasłuh pierad rabočymi i sialanami Biełarusi».

«Spatkali, jak dzieci matku»

Ci prajaŭlałasia ŭ jaje styli palityka žanockaść? Prajavaj mienavitaha hetaha, na naš pohlad, stała vysokaja samaachviarnaść, a časam i strata pačućcia samazachvańnia. Chacia b krasavicki pierachod Biareziny ŭ 1919 h. pa darozie ŭ Smalensk na pieramovy ci turemnyja maskoŭskija haładoŭki 1921 h.

Usie paplečniki adznačali, jak Badunova kłapaciłasia pra siabroŭ i paplečnikaŭ, jaje zdolnaść da supieražyvańnia, hatoŭnaść da davierlivych siabroŭskich adnosin biez padtekstu jak z mužčynami, tak i žančynami. Heta vyjaviłasia ŭ adnosinach da siastry Maryi, da Aniety Duž-Dušeŭskaj, Łastoŭskaha, Jezavitava. U asiarodku paplečnikaŭ i siabroŭ jana imknułasia naładzić blizkuju da siamiejnaj atmaśfieru, biełaruskija studenty ŭ Prazie jaje «spatkali, jak tyja dzieci matku».

Vialikaje pačućcio

Ryzykniom śćviardžać, što vybar partyjna-palityčnaj pazicyi Badunovaj byli abumoŭleny, akramia idejnaj pierakananaści, vialikim pačućciom da Tamaša Hryba, jakoje vałodała joju ad momantu znajomstva i da kanca jaje žyćcia. Palityka i kachańnie zastalisia raŭnaznačnymi kanstantami losu Badunovaj. Jany ž stali i čyńnikami jaje trahiedyi.

Sproby racyjanalnaha, valavoha padychodu da ŭłasnaha pačućcia i namahańni pieraklučyć usiu ŭłasnuju istotu na spravu słužeńnia svajmu narodu zakončylisia kracham, ab čym Pałuta adkryta pryznavałasia ŭ dziońniku: «Niama słoŭ dla taho, kab apisać tuju strašennuju ŭnutranuju baraćbu, jakaja viadziecca ŭva mnie dniom i nočču, i tady, kali viadu surjoznuju spravu, i tady, kali prosta žyvu, jak zvyčajnaja kabieta».

Žanočaja nierealizavanaść razam sa strataj siabroŭskich suviaziej i kracham palityčnych spadziavańniaŭ stali pryčynaj dušeŭnaha zachvorvańnia Badunovaj.

Heta razumieli tyja, chto blizka naziraŭ jaje paśla vychadu z pražskaha špitala. Maryja Hałubianka pisała da Łastoŭskaha: «…heta niaščasny, biedny, ja b skazała złamany, raźbity čałaviek…Adnym słovam, nie chapaje joj hałoŭnaha impulsu ŭ žyćci — kachańnia, bo ci ž moža čałaviek žyci biez kachańnia… čym maładziejšy čałaviek, mnie zdajecca, tym bolš abstrakcyjnaje, tearetyčnaje jaho kachańnie, čym starejšy, tym bolš realna-akreślenaje. I voś mnie zdajecca, što i P. Badunova ŭ hetakaj stadyi svajho raźvićcia, kali mała taje abstrakcyi, a chočacca bolš realnaha, akreślenaha».

Podźvih i trahiedyja Pałuty Badunovaj — žančyny i palityka — varty taho, kab pamiać ab joj žyła nie tolki ŭ histaryčnych anałach, ale i ŭ šyrokaj hramadskaj śviadomaści.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?