Kalivinh sietki Coliving Club

Kalivinh sietki Coliving Club

Ceny na žyllo ŭ Kramianiovaj dalinie vialikija. Prostaja adnapakajovaja kvatera ŭ centry horada abydziecca prykładna ŭ $3500 u miesiac. Ale navat za takija hrošy znajści dobraje žyllo — vialikaja prablema. Raspracoŭščyca Ketryn Patersan, pierajechaŭšy ŭ Dalinu, pačała šukać tannaje žyllo na Craiglist. Usio, što kaštavała mienš za $2500, nie adpaviadała navat minimalnym normam — ahulnyja vyhody, nievialikija pakoi i adsutnaść choć niejkaha ramontu. Dziaŭčynie pryjšłosia pasialicca ŭ furhonie.

Navat adnosna vialikija zarpłaty nie dazvalajuć kamfortna žyć u Dalinie. Na dumku zasnavalnika kampanii DevRain Solutions Alaksandra Krakavieckaha, $100 000 u hod — heta maleńkaja zarpłata dla San-Francyska. U inšych vialikich haradach ZŠA situacyja lepšaja. U Ńju-Jorku adnapakajovyja apartamienty kaštujuć $3000, u Łos-Andželesie — ad $1500;. Adnak vialikija ceny na žyllo ŭsio roŭna prymušajuć žycharoŭ šukać alternatyvy.

Žyllo — tavar, jaki vydatna padychodzić pad ekanomiku sumiesnaha spažyvańnia. Heta nie adkryćcio: kamunalnyja kvatery źjavilisia ŭ 18 stahodździ, a internaty — jašče raniej. Zatym u 2008 hodzie zapuściŭsia Airbnb. Amierykanskija pradprymalniki hatovyja znoŭ pieraasensavać kancepcyju ahulnaha žylla z dapamohaj tak zvanych kalivinhaŭ, jakija šmat u čym nahadvajuć internaty.

Składana dumać pra internat u stanoŭčym klučy. Heta maksimalna tannaje žyllo, jakoje čaściej za ŭsio pryznačana dla studentaŭ. Drennyja ŭmovy ŭ internatach časta apraŭdvajuć mahčymaściu paviesialicca i pahutaryć z adnahodkami, ale heta ŭsio roŭna, što apraŭdvać pažar mahčymaściu pahreć ruki.

Adnosna novy termin «kalivinh» apisvaje miesca, padobnaje da internataŭ. U kalivinhach zdajucca pakoi z ahulnymi vyhodami. Ale nazvać ich internatami składana pa mnohich pryčynach:

  1. Jość Wi-Fi.
  2. U kalivinhach sučasny ramont i dosyć prastornyja pakoi.
  3. U bolšaści kalivinhaŭ u kožnaha pastajalca asobny pakoj.

U ZŠA jość try vialikija kalivinhi: Common, sietka Coliving Club i Commonspace.

Common

Common bolš padobny da zakrytaha kłubu pa intaresach, čym na miesca žycharstva. Žadajučy trapić u kalivinh pavinien vykanać praceduru z čatyroch krokaŭ: zarehistravacca, na praciahu dvuch-troch dzion prajści telefonnaje sumoŭje, zdać pravierku na płaciežazdolnaść, kali jana ŭdałaja — abrać pakoj i zajechać.

Takim składanym mietadam adboru ŭ Common imknucca stvaryć supolnaść pa intaresach. Na dumku zasnavalnikaŭ kalivinha, heta nie prosta žyllo, ale i miesca dla pracy, znosin i znachodžańnia novych znajomstvaŭ. Na sajcie jość i śpis jakaściaŭ, jakija šanujuć u pastajalcach. Siarod ich: haścinnaść, žadańnie dapamahčy, cikaŭnaść, luboŭ da padarožžaŭ.

Što tyčycca bolš pryziamlonych rečaŭ, u pieršym (i pakul adzinym) budynku Common jość pralnia, biaspłatny vysakachutkasny Wi-Fi, čatyry ahulnyja kuchni — pa adnoj dla kožnaha paviercha, pracoŭnaja prastora i štotydniovaja ŭborka. Pradmiety hihijeny zakuplaje mieniedžmient kalivinha.

Kuchnia ŭ kalivinhu Common

Kuchnia ŭ kalivinhu Common

Arenda pakoja na miesiac kaštuje $1800. Pastajalcam nie treba padpisvać doŭhaterminovyja kantrakty — apłata robicca tolki na miesiac napierad. Siarod kankurentaŭ u Common samaja vialikaja cana. Adnak kalivinh znachodzicca ŭ centry Bruklina, dzie cana na samyja pasrednyja kvatery ŭsio roŭna vyšejšaja.

Coliving Club

U sietcy kalivinhaŭ Coliving Club patrabavańni da patencyjnych pastajalcaŭ nie takija strohija. Na praciahu dźviuch hadzin paśla adpraŭki prostaj formy (proźvišča i imia, infarmacyja pra siabie i spasyłka na profil u Facebook) na poštu prychodzić adkaz i ček dla apłaty. Zastajučysia na tydzień, treba płacić $40 u dzień, na miesiac — $35 u dzień. Adpaviedna, miesiačny košt pražyvańnia ŭ Coliving Club składaje $1050. Heta amal u dva razy mienš, čym u Common, adnak pastajalcy žyvuć razam — pa niekalki čałaviek u adnym pakoi. Im dastupnyja biaspłatnaja kava, adna z troch rabočych zon, Wi-Fi, parkoŭka, praściny i ručnik.

U sietcy Coliving Club try kalivinhi. Kožny ź ich znachodzicca ŭ roznych častkach San-Francyska: na vulicach Saržent, Brensan i Oŭšn avieniu. U zaležnaści ad vybaru adroźnivajucca i ŭmovy pražyvańnia. U kalivinhu na Saržent bolš spakojnaja atmaśfiera i nie vielmi šmat ludziej. Na Brensan — naadvarot, — u hetym kalivinhu žyvuć udzielniki prahramy adnaho z aksielerataraŭ San-Francyska.

Zasnavalnikami Coliving Club źjaŭlajucca dvoje žycharoŭ Ukrainy — Siarhiej Sopat i jaho siabar, architektar. Siarhiej zajmaje pasadu hienieralnaha dyrektara, a druhi suzasnavalnik — kreatyŭnaha dyrektara. Redakcyja vc.ru zadała niekalki pytańniaŭ Siarhieju Sopatu.

— Jak źjaviłasia ideja stvaryć sietku kalivinhaŭ?

— Ideja źjaviłasia ŭ pačatku hetaha hoda. Ź niadaŭnich časoŭ San-Francyska źjaŭlajecca stalicaj Kramianiovaj daliny. Jak vynik, siudy pryjazdžaje šmat razumnych ludziej. Štohod adkryvajecca bolš za 100 000 startapaŭ, 52% ź ich — zamiežnyja. A kali dadać IT-inžynieraŭ, studentaŭ i internaŭ, to vychodzić armija razumnych ludziej. Usie jany jeduć z roznymi metami, ale ŭsim im nieabchodna dzieści pracavać i žyć.

Prablema niedarahoha žylla ŭ San-Francyska isnuje i ŭ apošni čas jana pahoršyłasia. Akramia darahoŭli (prostaja studyja kaštuje ad $2500 u miesiac) jość i inšaja prablema — nielha źniać žyllo mienš, čym na adzin hod. Usio heta stvaraje vialikuju prablemu, rašeńniem jakoj źjaŭlajucca kalivinhi.

Spačatku my płanavali adkryć kavorkinh. Ale pravioŭšy markietynhavaje daśledavańnie, ubačyli, što ich rynak, niahledziačy na burny rost, maje niekalki mocnych hulcoŭ, jakija ŭžo jak karparacyi — nie dajuć šancu maleńkim vyžyć.

Siarhiej Sopat (robić barbiekiu) u Coliving Club

Siarhiej Sopat (robić barbiekiu) u Coliving Club

Usio vyšejskazanaje, a taksama ahulny trend — ekanomika sumiesnaha spažyvańnia, — prymusili nas surjozna zadumacca ab stvareńni hłabalnaha kalivinha dla kreatyŭnych ludziej z centram u Kramianiovaj dalinie. Niejki kłub, jaki dapamahaŭ by nie tolki vyrašać prablemu niedarahoha žylla (jak pieršapačatkova płanavałasia), ale i šmat inšych prablem, jakija ŭźnikajuć u kalivieraŭ štodnia. Pačynajučy ad vizavaj padtrymki, ustrojstva na pracu, vybaru mierapryjemstvaŭ i niedarahich restaranaŭ i zakančvajučy pytańniami aksieleracyi i pryciahnieńnia inviestycyj. Majučy dostup da vialikaj kolkaści startapaŭ (u hłabalnym maštabie), inviestaru budzie cikaviej šukać abjekt dla svaich inviestycyj.

— Ci jość u pastajalcaŭ mahčymaść zdymać pakoj asobna?

— My pakul nie razhladajem varyjant z asobnym pakojem, ale ŭ płanach budaŭnictva takich kalivinhaŭ jość. Samaja vialikaja sietka kalivinhaŭ Campus Coliving (30 kalivinhaŭ u San-Francyska i 4 u Ńju-Jorku), jakaja začyniłasia hetym letam, mieła biznes-madel, zasnavanuju na pražyvańni pastajalcaŭ u asobnych pakojach. Ja ŭpeŭnieny, što pravał prajekta abumoŭleny mienavita vybaram takoj biznes-madeli.

— Čym kalivinhi adroźnivajucca ad chostełaŭ i internataŭ?

— Pa svajoj sutnaści, kalivinh — heta chosteł pa intaresach, heta značyć, akramia prablemy niedarahoha žylla pastajalec vyrašaje hałoŭnuju prablemu — suviazi. Razumnyja i kreatyŭnyja ludzi imknucca ŭ Coliving Club z metaj paznajomicca ź inšymi, sabie padobnymi (z adnolkavymi imknieńniami i dumkami) ludźmi, kab vyrašyć svaju prablemu. I heta im udajecca. Jany stvarajuć śpiecyfičnuju atmaśfieru, jakaja dapamahaje im u vyrašeńni prablem. Jany abjadnoŭvajucca pamiž saboj, stvarajuć novyja startapy i dzielacca dośviedam.

Kalivinhi abjadnoŭvajuć nie tolki zasnavalnikaŭ startapaŭ, ale i ŭsich, chto choča znajści dapamohu dla sumiesnaha vyrašeńnia svaich prablem. Naprykład, vielmi papularnyja kalivinhi dla fatohrafaŭ, režysioraŭ, muzykaŭ. Prysutničajuć i asobnyja kalivinhi dla žančyn, a taksama hiejaŭ.

Ale hałoŭnaje adroźnieńnie kalivinhaŭ ad chostełaŭ i internataŭ u tym, što ŭ vypadku z kalivinham ty dakładna viedaješ, chto budzie spać na susiednim łožku.

Commonspace

Suzasnavalniki Commonspace Troj Evans i Džon Tałaryka ličać, što kalivinhi vykonvajuć jašče adnu važnuju funkcyju — kamunikatyŭnuju. Dla hetaha ŭ Commonspace jość pasada sacyjalnaha inžyniera. Partniory zusim niadaŭna naniali na jaje čałavieka, jaki budzie adkazvać za harmoniju i kamfort pastajalcaŭ.

Pakul kalivinh znachodzicca na stadyi raspracoŭki — pamiaškańnie ŭžo arandavanaje, jość płan zabudovy, ale napieradzie jašče niamała kłopataŭ. U kožnym z 21 pakojaŭ budzie asabisty vanny pakoj, nievialikaja kuchnia i vokny. Pastajalcy zmohuć vychodzić na dach dla adpačynku ci pracy.

U adnaho sa stvaralnikaŭ Commonspace ŭžo jość dośvied viadzieńnia svajho biznesu — u 2014 hodzie Evans adkryŭ kavorkinh CoWorks. Pastajalcy kalivinha zmohuć biaspłatna pracavać u hetym kavorkinhu.

Budučy Commonspace

Budučy Commonspace

Bolš za ŭsio ŭvahi ŭ Commonspace nadadziena znosinam. Žychary zmohuć mieć znosiny ŭ hrupie Facebook i čacie u Slack. Kožny tydzień buduć pravodzicca sumiesnyja mierapryjemstvy: viačery, «vyłazki» ŭ bar abo viečarynki na dachu.

Pryčyny, pa jakich Evans i Tałaryka chočuć stvaryć takoje śpiecyfičnaje miesca dla znosin, nie nadumanyja. Zhodna z červieńskim daśledavańniem analityčnaj kampanii Gallup, 64% milenijałaŭ samotnyja. U 2004 hodzie kampanija praviała takoje ž apytańnie, i tady pra svaju adzinotu vykazalisia ŭsiaho 50% respandentaŭ.

Maładoje pakaleńnie vyrasła razam ź internetam i mahčymaściami da znosin, jakija jon daje. Adnak im ciažej vybracca z-pad baćkoŭskaha kantrolu, pačać žyć samastojna i mieć znosiny. Paharšajuć situacyju i sacyjalnyja sietki, u jakich žyćcio ŭjaŭlajecca inakš, čym jano jość na samoj spravie.

«U Commonspace my chočam abjadnać dastupnyja apartamienty i peŭny styl žyćcia. Za bolšuju sumu hrošaj mnohija hadami zdymajuć adnapakajovyja kvatery ŭ truščobach».

Ale pa jakoj pryčynie intravierty zachočuć pierasialacca ŭ kalivinh, u jakim usio zroblena dla taho, kab źmianić ich zamkniony ład žyćcia? Čyńnikaŭ dva, i pieršy — cana žylla. Miesiačnaja arenda pakoja abydziecca ad $700 da $900. Commonspace znachodzicca ŭ dobrym rajonie Ńju-Jorka, i heta nievialikaja cana dla takoha rajona.

Druhaja pryčyna ŭ tym, što zasnavalniki pavažajuć niežadańnie milenijałaŭ kamunikavać i nie źbirajucca mianiać ich siłkom. Evans i Tałaryka nazyvajuć siabie intraviertami, tamu jany ŭličyli asablivaści takich ludziej pry płanavańni kalivinha. Usie pakoi buduć poŭnaściu hukaizalavanyja — kali ŭ pastajalca niama žadańnia viesialicca pad hučnuju muzyku susiedziaŭ, jon moža zastacca ŭ pakoi i nie budzie ničoha čuć.

U toj ža čas rola sacyjalnaha inžyniera budzie składacca ŭ tym, kab pakazać pastajalcam pieravahi znosin i razhavaryć ich. «Ale ŭ kožnaha žychara Commonspace zaŭsiody budzie asabistaja prastora», — dadaje Evans.

Paćvierdzić abo abvierhnuć zadumku stvaralnikaŭ Commonspace składana. Kalivinhi źjavilisia zusim niadaŭna i daśledavańniaŭ, jakija tyčacca ich efiektyŭnaści, niama. Ale ŭ niejkaj stupieni efiektyŭnaść možna adsačyć, nazirajučy za kavorkinhami.

U 2015 hodzie było praviedzienaje daśledavańnie i sacapytańnie naviedvalnikaŭ kavorkinhaŭ. 84% respandentaŭ skazali, što im padabajecca pracavać pobač ź inšymi ludźmi i heta pavyšaje ich pradukcyjnaść. 67% skazali, što kavorkinhi dapamahli im stać prafiesijna bolš paśpiachovymi. 64% naviedvalnikaŭ, pracujučy ŭ kavorkinhach, znajšli novyja suviazi i znajomstvy.

Zrešty, dzialić ź niekim pracoŭnaje miesca — heta adno, a pobyt i asabistaje žyćcio — inšaje. I tut pryjdziecca vybirać pamiž novymi znajomstvami i mahčymaściu paspać u adzinocie.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?