Fota Flickr.com

Fota Flickr.com

Akramia jurydyčnych abmiežavańniaŭ, karystalniki biaruć na siabie dadatkovyja ryzyki: u vypadku ŭzłomu i zakryćcia biržy niama harantyj, što ŭdasca viarnuć stračanyja hrošy. Da taho ž kryptainviestary nie atrymlivajuć dostup da likvidnych rynkaŭ tradycyjnych biržavych tavaraŭ: akcyj, ablihacyj, syravinnych tavaraŭ i kaštoŭnych mietałaŭ.

Ale siońnia my pahavorym pra placoŭku Currency.com — pieršuju rehulavanuju kryptapłatformu takienizavanych aktyvaŭ. Płatforma rehulujecca Parkam vysokich technałohij.

Klijenty Currency.com lehalna inviestujuć nie tolki ŭ kryptavaluty, ale taksama sami kryptavaluty — u bolš čym 1300 tradycyjnych aktyvaŭ u takienizavanym vyhladzie: fondavyja indeksy, akcyi viadučych suśvietnych kampanij, syravinnyja tavary, ETF, valuty i navat karparatyŭnyja ablihacyi, jakija lubaja kampanija, što prajšła praceduru pravierki, moža vypuścić na biržy.

Pieršym emitentam karparatyŭnych ablihacyj na Currency.com stała adna ź pieršych biełaruskich lizinhavych kampanij — TAA «Budinviestlizinh».

Akramia kupli i prodažu aktyvaŭ pa rynkavym kursie, dla klijentaŭ płatformy dastupny levieredž da 100ch. Vykarystańnie levieredža praduhledžvaje pavyšanyja ryzyki dla trejdara, tamu padychodzić tolki dla prafiesijanałaŭ. Adnak pačatkoŭcy mohuć adkryć dema-rachunak i handlavać, nie aścierahajučysia za svaje srodki, nabracca dośviedu, paśla čaho pierajści na handal realnymi hrašyma.

Što takoje takienizavanyja aktyvy

Kab zrabić rynki sumiaščalnymi adzin z adnym, Currency.com pradastaŭlaje tradycyjnyja biržavyja instrumienty ŭ vyhladzie tokienaŭ, stvoranych na bazie błokčejna kryptavaluty Ethereum, jakija adlustroŭvajuć realny košt bazavaha aktyvu.

Naprykład, akcyja kampanii Apple kaštuje $320. Tokien akcyi Apple na płatformie Currency.com kaštuje roŭna stolki ž. I kab inviestavać u akcyi Apple, vam nie treba źviartacca da brokiera i kuplać papiery. Vy možacie zajści na Currency.com, kupić tokien-akcyi Apple i vyvieści ich na svoj kryptakašalok.

Što dajuć takienizavanyja aktyvy? Jany raźmiarkoŭvajuć ryzyki i abaraniajuć kapitał ad rezkich cenavych pierapadaŭ. Šmat chto chacieŭ by inviestavać u kryptaaktyvy, ale nie advažvajecca, pakolki ich košt moža rezka raści abo padać, litaralna ŭ ličanyja chviliny. Tradycyjnyja aktyvy bolš stabilnyja, tamu ŭ vypadku jakich-niebudź rezkich pavarotaŭ kryptavaluty možna pieranieści ŭ takienizavanyja akcyi abo syravinu i ŭratavać kapitał ad abiasceńvańnia. Jak heta zrabić? Raźbiaromsia dalej.

Jak zarehistravacca i prajści vieryfikacyju

Kab stvaryć akaŭnt, treba pierajści na sajt Currency.com i vybrać opcyju «Rehistracyja». Adkryjecca śpiecyjalnaja forma — jaje treba zapoŭnić.

Na płatformie dastupnyja dva typy akaŭntaŭ: asabisty i karparatyŭny. Pa zmoŭčańni abrany zvyčajny typ akaŭnta, jon padychodzić dla fizičnych asob. Karparatyŭnym klijentam płatforma pradastaŭlaje ŭsiu nieabchodnuju pieršasnuju dakumientacyju dla buchhałtarskaha ŭliku. Pakolki ŭ roznych typaŭ akaŭnta roznyja ŭmovy absłuhoŭvańnia, to pry vybary treba być uvažlivym.

Zatym treba vybrać krainu, rezidentam jakoj vy źjaŭlajeciesia, i vaša hramadzianstva. Hramadzianam ZŠA i krain ź śpisu FATF mahčymaść rehistracyi na płatformie niedastupnaja. Hramadzianie ŭsich astatnich krain mohuć bieśpieraškodna adkryć akaŭnt i lehalna handlavać na Currency.com.

Na nastupnym etapie spatrebicca ŭvieści vašyja imia i proźvišča. Źviarnicie ŭvahu, što nieabchodna ŭkazać realnyja danyja, pakolki ŭsie karystalniki prachodziać abaviazkovuju vieryfikacyju asoby.

Rehistracyja praktyčna zavieršana. Zastałosia paćvierdzić email pa spasyłcy ŭ liście, paśla čaho adkryjecca dostup da handlovaj sistemy.

Paśla paćviardžeńnia email płatforma prapanuje prajści vieryfikacyju pry dapamozie pašparta, zamiežnaha pašparta abo paśviedčańnia na prava žycharstva.

Pryncypovaj roźnicy niama — vybirajcie luby zručny dla vas sposab. Nižej — prykład vieryfikacyi pa pašparcie. Nieabchodna dasłać fota dźviuch staronak ź nieabchodnaj infarmacyjaj pra vas i orhan, jaki vydaŭ dakumient, a taksama staronku, jakaja paćviardžaje adras rehistracyi.

Kali vy hramadzianin Biełarusi, treba budzie prajści nievialiki test na viedańnie technałohii błokčejn. Test składajecca z 6 nieskładanych pytańniaŭ.

Prajšoŭšy testavańnie, vy zmožacie kančatkova zaviaršyć rehistracyju, dačakacca vieryfikacyi dakumientaŭ i prystupić da handlu.

Supracoŭniki płatformy chutka praviarajuć dakumienty, u siarednim kala hadziny. Paśla pravierki buduć dastupnyja ŭsie funkcyi płatformy Currency.com.

Paśla paśpiachovaj vieryfikacyi abo ŭ vypadku adchileńnia dakumientaŭ na email pryjdzie list z vynikami pravierki.

Ciapier u naładach vy možacie abrać movu, u tym liku biełaruskuju.

Jak papoŭnić bałans

Paśla adkryćcia akaŭnta płatforma adrazu prapanuje ŭnieści srodki na akaŭnt płatformy. Heta zručna, kali adrazu źbirajeciesia handlavać i/abo inviestavać. Kali nie, to prosta zakryjcie akno i možacie viarnucca da hetaha kroku ŭ luby momant. Płatforma adlustroŭvaje ŭsie dastupnyja sposaby papaŭnieńnia:

 • Bankaŭskija karty Visa i Mastercard ŭ rublach, dalarach ci jeŭra
 • Bankaŭski pieravod
 • Kryptavaluty: BTC, ETH, BCH i LTC

Minimalnaja suma papaŭnieńnia:

 • $ 100 dla VISA i MasterCard, $50 pry bankaŭskim pieravodzie abo ŭ ekvivalencie
 • $ 100 dla takienizavanych aktyvaŭ
 • 0,002 BTC
 • 0,1 ETH
 • 0,2 LTC
 • 0,05 BCH

Za papaŭnieńnie akaŭnta ŭ kryptavalutach abo praz bankaŭski pieravod kamisija nie spahaniajecca. Kali papaŭniajecie akaŭnt bankaŭskaj kartaj, płatforma spahaniaje kamisiju — 3,5%.

Jak kupić abo pradać kryptavalutu i takienizavanyja aktyvy

Ciapier piarojdziem da handlovaha terminała placoŭki Currency.com. Handal takienizavanymi aktyvami pryncypova ničym nie adroźnivajecca ad handlu na tradycyjnych finansavych rynkach. U płatformy intuityŭna zrazumieły, ale ŭ toj ža čas funkcyjanalny hrafičny interfiejs, ź jakim lohka raźbiarecca navat pačatkoviec.

U terminale trejdary mohuć chutka pieraklučacca pamiž rynkami i samastojna naładžvać patrebnyja dla chutkaści i vyhody adsočvańni.

Raźbiarom praces pakupki i prodažu aktyvaŭ na prykładzie akcyj Tesla.

U levaj častcy terminała trejdaram dastupnaja infarmacyja ab praviedzienych tranzakcyjach i padrabiaznaja statystyka partfiela.

Jak kupić

Dla kupli treba pierajści ŭ raździeł «Tarhi» i vybrać adpaviedny rynak, paśla čaho pobač z kaciroŭkaj aktyvu nacisnuć knopku «Kupić». Adkryjecca akno dla stvareńnia zajaŭki na kuplu aktyvu. U našym vypadku heta raździeł papularnych akcyj ZŠA.

Ordar źmiaščaje ŭsie nieabchodnyja naładki dla chutkaj i prostaj pakupki. Možna ŭkazać kolkaść takienizavanych akcyj uručnuju abo vybrać dolu ad ahulnaha bałansu, na jakuju chočacie nabyć takienizavanyja akcyi, pastaviŭšy paŭzunok u patrebnaje stanovišča. Kali płanujecie nabyć takienizavanyja akcyi pa kankretnaj canie, naprykład, nižejšaj za biahučuju, to płatforma dazvalaje stvaryć adkładzieny ordar na kuplu.

Apošni krok pierad kuplaj — vybar kašalka, z dapamohaj jakoha i budzie ździejśnienaja kupla. Dla zvyčajnaha abmienu dastupny tolki USD. Handal ź levieredžam dazvalaje nabyć akcyi z kašalka USD, RUB i BTC.

Handal ź levieredžam

Terminał dla handlu ŭtrymlivaje dva asnoŭnyja raździeły: handal ź levieredžam i abmien. 

Trejdar samastojna zadaje pamier levieredža, zychodziačy z ryzyk, jakija jon hatovy pryniać na siabie. U astatnim praces pakupki i prodažu ničym nie adroźnivajecca ad zvyčajnaha abmienu. Dla roznaha typu aktyvaŭ maksimalny levieredž moža adroźnivacca. Dla takienizavanych akcyj samy vysoki levieredž — 20x, a dla kryptavalut — 100x.

Kab abmiežavać straty abo aŭtamatyčna zafiksavać prybytak, kali košt dasiahnie patrebnaj adznaki, a vas nie akazałasia la terminała, na Currency.com dastupnyja admysłovyja typy ordaraŭ Stop Loss i Take Profit.

Stop Loss abmiažoŭvaje straty, a Take Profit fiksuje prybytak. Abodva ordary spracoŭvajuć aŭtamatyčna, navat kali vy afłajn.

Jak vyvieści srodki

Dla vyvadu srodkaŭ treba vybrać valutu vyvadu, pakazać sumu i adpravić zajaŭku na vyvad. Pierš čym ździejśnić vyvad, nieabchodna paćvierdzić, što kašalok, bankaŭskaja karta abo rachunak naležyć vam, słužba padtrymki moža zapytać, naprykład, vypisku z bankaŭskaha rachunka abo dahavor z bankam. U siarednim vyvad pravodzicca ŭ dzień padačy zajaŭki, ale pa rehłamiencie moža skłaści da 3 pracoŭnych dzion.

Kamisii za vyvad srodkaŭ:

 • 2,4% + $3 Visa i 1,9% + $3 MasterCard
 • 8 USD u ekvivalencie dla rezidentaŭ Biełarusi i 0,15% rezidentam astatnich krain za bankaŭski piervod
 • 1,5% za vyvad takienizavanych aktyvaŭ
 • 0,0005 BTC
 • 0,02 ETH
 • 0,04 LTC
 • 0,015 BCH

Currency.com — prasunutaja płatforma, jakaja abjadnoŭvaje tradycyjny i kryptavalutny rynki. Heta dazvalaje klijentam adnačasova handlavać źmienlivymi aktyvami i dyviersifikavać srodki pry dapamozie kłasičnych takienizavanych aktyvaŭ: akcyj, indeksaŭ, ablihacyj, valuty, rynku syraviny i kaštoŭnych mietałaŭ. Karystalnikam niama nieabchodnaści kanviertavać kryptavaluty ŭ fijat, kab kupić takienizavanyja aktyvy. Usie apieracyi možna pravodzić u mabilnym dadatku, dastupnym i na iOS, i na Android.

Płatforma harantuje efiektyŭnuju abaronu: šmatuzroŭnievaje šyfravańnie kanfidencyjnaj infarmacyi, chałodnaje zachoŭvańnie aktyvaŭ z multypodpisam, zakrytyja sierviery z abaronaj vajennaha ŭzroŭniu. A rehulavańnie zabiaśpiečvaje jurydyčnuju abaronu klijenckich srodkaŭ.

Akramia taho, pieryjadyčna płatforma pravodzić konkursy dla svaich klijentaŭ. Naprykład, zaraz trejdary mohuć paspaborničać u konkursie BTC Brawl na samoha prybytkovaha trejdara i Bull's Run na samaha aktyŭnaha karystalnika płatformy. Pryzavy fond — da 50 BTC.

Hatovyja pačać handal na Currency.com? Tady pierachodźcie pa spasyłcy na aficyjny sajt: exchange.currency.com.

Pamiatajcie, što inviestycyi źviazanyja z ryzykaj straty ŭsich inviestycyj.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0