Sioleta Kanhres transhraničnaha supracoŭnictva — Lublin 2020 — projdzie 6—9 kastryčnika ŭ farmacie anłajn.

My znachodzimsia na parozie pieraŭtvareńniaŭ, jakim pandemija COVID-19 nadała novuju dynamiku. Siońniašniuju situacyju my čaściej za ŭsio vyznačajem słovami: źmienlivaść, niavyznačanaść, składanaść, dvuchsensoŭnaść. My zadajomsia pytańniem, jak budavać i raźvivać ekanomiku biez ekspłuatacyi — biez ekspłuatacyi ludziej, biez ekspłuatacyi resursaŭ, jakija pastupova vyčerpvajucca, paźbiahajučy dehradacyi navakolnaha asiarodździa.

Jak budavać čałaviečyja stasunki i miascovuju supolnaść u nastolki palaryzavanym hramadstvie, budučy ŭ situacyi, kali nieabchodnaść zachoŭvać sacyjalnuju dystancyju nie spryjaje idei supolnaści, a pahłyblaje izalacyju.

Jakija pravavyja i arhanizacyjnyja rašeńni dazvolać likvidavać isnujučuju niaroŭnaść? A jak nakont salidarnaści i sacyjalnaj adčuvalnaści — jakimi hramadzianami my akazalisia, sutyknuŭšysia z prablemami? Jak orhany miascovaha samakiravańnia, škoły, ustanovy kultury, biznes i hramadskija arhanizacyi spraŭlajucca z novymi vyklikami?

My staim pierad takimi dylemami. My chočam pahavaryć pra hetyja i inšyja prablemy siońnia, jak my heta robim u Lublinie ŭžo na praciahu 10 hadoŭ, — a mienavita, u asiarodździ praktykaŭ transhraničnaha supracoŭnictva. U hetym hodzie ŭsio budzie krychu inakš. Nie budzie asabistych sustreč, pociskaŭ ruki, viačernich prahułak pa Starym horadzie. Adnak nas čakaje cikavaja intelektualnaja pryhoda, jakaja zaŭsiody źjaŭlałasia vizitnaj kartkaj našaha kanhresa.

Dzieviać papiarednich hadoŭ kanhresa — heta sotni dyskusijnych panelaŭ pa mnohich napramkach, niaźmiernaja kolkaść prajektnych, dziełavych i pryjacielskich sustreč, novych znajomstvaŭ, padtrymańnia mižnarodnaha partniorstva i siabroŭstva.

Lublin, raźmieščany na histaryčnaj miažy dźviuch vialikich płyniaŭ jeŭrapiejskaj kultury sa svaim genius loci, zaŭsiody byŭ vidavočnym miescam praviadzieńnia kanhresa, jaki źviazvaje Jeŭrapiejski sajuz i Uschodniaje partniorstva. My chočam, kab Lublin praciahvaŭ im być i ŭ ciapierašniaj situacyi.

Śviet nie stanie znoŭ takim, jakim my jaho viedali. Nam nieabchodna pieraacanić i vyznačyć nanoŭ sposaby asensavańnia novaj realnaści. Tamu my vyrašyli sioleta adaptavać madel kanhresa da novaj situacyi. Prymajučy rašeńnie ab praviadzieńni anłajn-mierapryjemstva, u pieršuju čarhu my dumali pra biaśpieku ŭdzielnikaŭ. Ale taksama my chacieli pahavaryć ab prablemach budučyni va ŭmovach, ź jakimi siońnia sutykajecca ŭvieś śviet. Biez samalotaŭ, biez hatelaŭ, ale z mahčymaściu spakojnaha razvažańnia, nie turbujučysia pra maski i srodki dezynfiekcyi.

My vybrali čatyry klučavyja napramki dla panelnych dyskusij i sieminaraŭ:

  • miascovaje samakiravańnie,
  • kultura,
  • ekanomika,
  • hramadstva.

My chočam zirnuć na čas pandemii i budučyja vykliki ź pierśpiektyvy troch siektaraŭ: publičnaha, kamiercyjnaha i hramadskaha. Pierš za ŭsio praz pryzmu kankretnaha čałavieka, jaho pieražyvańniaŭ, strachaŭ i niaŭpeŭnienaści. My chočam pakazać aktyŭnaść hramadzianskaj supolnaści ŭ akazańni dapamohi i padtrymki.

Dumajučy pra ideju salidarnaści, jednaści i spahady da samaha słaboha. My pahavorym ab tym, jak vykarystoŭvać vielizarny patencyjał nizavych hramadzianskich inicyjatyŭ i ŭklučyć ich u asnoŭnaje rečyšča publičnaj dziejnaści. Zatym, praz pryzmu biznesu, my praanalizujem budučyja resursy raźvićcia i rostu, zadajučysia pytańniem, jak, dzie i ci varta jaho vymiarać, jakija jaho miežy.

Intryhuje i pytańnie ab novych biznes-madelach va ŭmovach usio bolš dydžytalizavanaj ekanomiki. Ci možna čakać inavacyj u dadzienaj vobłaści i roskvitu sučasnaha pradprymalnictva?Zadača miascovaha samakiravańnia — znajści madel, jakaja spałučaje mudruju empatyju z efiektyŭnaściu dziejańniaŭ. Tamu varta pahladzieć na sacyjalnyja inavacyi ŭ kantekście pošuku novaj paradyhmy kiravańnia, jakaja spałučaje idei salidarnaści i efiektyŭnaści. Cikavy budzie adkaz na pytańnie kiravańnia va ŭmovach kryzisu i ŭrokaŭ na budučyniu. Jak pierad tvaram niepaźbiežnaj ekanomii (źnižeńnie dachodaŭ) možna realizavać hramadskija zadačy, u situacyi, kali patrabavańni žycharoŭ pastajanna rastuć. Mahčyma, varta pieraaryjentavać pracesy i, abapirajučysia na prykłady ź dziełavoha śvietu, vybudoŭvać kampietencyjnyja madeli, detalova raźličvać vydatki, śmialej pierachodzić na addalenuju pracu.

Klučavoje značeńnie maje arhanizacyjnaja i mientalnaja rekanstrukcyja publičnych ustanoŭ. Na asnovie kampietencyj, jakija razumiejucca jak viedy, navyki i stasunki, dapoŭnienych talentami i dośviedam, varta adbirać supracoŭnikaŭ dla vykanańnia zadač u adpaviednaści ź ich schilnaściu, najlepšym čynam vykarystoŭvajučy ich patencyjał. U novaj madeli my ich budziem aceńvać, hruntujučysia nie na vydatkavanym časie i hatoŭnaści vykonvać dziejańni, a na realizavanych zadačach i vynikach.

I, narešcie, kultura, zaŭsiody šyroka pradstaŭlenaja na našych kanhresach. Nahadajem, što mienavita Kanhres kultury Uschodniaha partniorstva ŭ 2011 hodzie pakłaŭ pačatak praktycy lublinskich sustreč «pamiž Uschodam i Zachadam». U hetaj śfiery isnuje mnostva vyklikaŭ i prablem. Jak efiektyŭna funkcyjanavać va ŭmovach niepaźbiežnaha abmiežavańnia srodkaŭ, što vydzialajucca na kulturu? Jakija stratehii varta vybirać haradam, u raźvićci jakich adnoj z ruchalnych sił źjaŭlajecca kulturny turyzm?

Kultura siłkujecca asabistymi sustrečami, adkrytaściu i spantannaściu. Jak tvaryć niezvyčajnyja mastackija formy i atrymlivać zajmalny dośvied u virtualnym śviecie? My adčujem heta padčas kanhresa, udzielničajučy ŭ kulturnych mierapryjemstvach, naprykład, u formie stryminhu muzyčna-vizualnych prajektaŭ, vystavy sučasnaha mastactva na płatformie Steam abo, narešcie, litaraturnych sustreč, jakija stanuć nahodaj dla natchnialnych dyskusij ab siońniašnich realijach, nie tolki pandemičnych, ale i palityčnych. Arhanizacyjaj dadzienych inavacyjnych prajektaŭ zajmajucca viadomyja haradskija ŭstanovy kultury: Lublinski centr kultury, majsterni kultury i halereja «Łabirynt».

U ramkach kanhresa my chočam havaryć ab aktualnych dylemach: jak sumiaścić adkrytaść na ludziej, źmieny i novyja technałohii z adkaznaściu za biaśpieku? Havorka idzie ab novym razumieńni partysipacyi, jak źniešniaj — udziełu hramadzian, tak i ŭnutranaj — jakaja maksimalnaha vykarystoŭvaje resursy arhanizacyi i adnačasova pavialičvaje ŭpłyŭ supracoŭnikaŭ na pracesy pryniaćcia rašeńniaŭ i kirunak raźvićcia.

U ciažkija, ekstremalnyja časy ŭźnikaje spakusa prymać za zasłonaj advolnyja rašeńni ad imia hramadzian, ale bieź ich udziełu. U epochu transfarmacyj i niavyznačanaści nadzvyčaj važnym stanovicca razumieńnie žycharami składanych źjaŭ, nieabchodnaści ekanomii, abhruntavańnie niaprostaha vybaru pryjarytetaŭ (čamu my vybirajem adny inviestycyi i adkładajem inšyja, jakija ŭstanovy ličym «mienš važnymi» pry dzialeńni biudžetu). Tamu sioleta my arhanizujem sustreču deputataŭ miascovych savietaŭ z roznych haradoŭ Jeŭropy.

Važna toje, jak jany bačać biahučyja pryjarytety i ab jakich prablemach im sihnalizujuć žychary. Dvuchhałośsie miascovaj vykanaŭčaj ułady (mery) i ŭłady zakanadaŭčaj (deputaty harsavietaŭ) budzie kaštoŭnym pohladam na biahučuju situacyju i budučyja vykliki. I choć my sustreniemsia ŭ inšaj, virtualnaj prastory, my chočam zachavać tyja elemienty kanhresa, jakija pavyšali jaho kaštoŭnaść, u pryvatnaści, biržu hrantadaŭcaŭ, Forum partnioraŭ i Konkurs pieradavych praktyk. Birža dazvalaje daviedacca ab mahčymaściach atrymańnia srodkaŭ u ramkach kankretnych hrantavych prahram. Forum partnioraŭ — heta płatforma dla znosin i abmienu dośviedam pamiž arhanizacyjami, jakija šukajuć partnioraŭ dla realizacyi mižnarodnych prajektaŭ. Dystancyjnaja madel źjaŭlajecca dla nas vialikim vyklikam, ale dziakujučy adboru my budziem mieć mahčymaść sustreć cikavych, nie vypadkovych ludziej.

Važnym elemientam kanhresa źjaŭlajecca konkurs pieradavych praktyk, jaki papularyzuje najbolš cikavyja rašeńni, jakija mohuć dapamahčy spravicca z nastupstvami pandemii COVID-19 u piaci katehoryjach:

  • miascovaje samakiravańnie,
  • kultura i turyzm,
  • adukacyja,
  • sacyjalnaja dapamoha,
  • pradprymalnictva.

My chočam pakazać jak maha bolš šyrokuju karcinu niezvyčajnych praktyk i inavacyjnych rašeńniaŭ.

Usich zarehistravanych udzielnikaŭ kanhresa my zaprašajem prahałasavać za adnu z konkursnych praktyk u halinie vyrašeńnia prablem, jakija ŭźnikajuć padčas pandemii COVID-19. Dla hałasavańnia buduć prapanavanyja pa try praktyki ŭ piaci konkursnych katehoryjach, u kožnaj ź jakich vy možacie vybrać tolki adnu praktyku, za jakuju chočacie addać svoj hołas. Uznaharodaj dla łaŭreataŭ budzie tytuł «Najlepšaja praktyka Kanhresa transhraničnaha supracoŭnictva — Lublin 2020» i šyrokaja ich pramocyja.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0