Zaraz heta subjekty, niesupastaŭnyja nie tolki pa finansavych i ludskich resursach, ale i pa enierhietycy, drajvu, zaradžanaści na kampaniju.

Uładzimir Niaklajeŭ zajaviŭ ab svaim namiery ŭdzielničać u bližejšych prezidenckich vybarach u Biełarusi ŭ efiry radyjostancyi «Echo Moskvy». Jakija apazicyjnyja siły zdolnaja akumulavać kampanija «Havary praŭdu!» u pieryjad aktyŭnaj fazy prezidenckich vybaraŭ? Ci mahčymy scenar abjadnańnia pieradvybarčych štaboŭ ruchu «Za svabodu» i kampanii «Havary praŭdu!»?

Juryj Čavusaŭ. Zajava pra namier vyłučać svaju kandydaturu, zroblenaja ŭ rasiejskich mas-miedyja, — heta mahutny chod, zaklikany dezaryjenavać siaredniaje i starejšaje pakaleńnie biełaruskaj namienkłatury. Dla mnohich čynoŭnikaŭ staroj zahartoŭki, jakija zvyčcy źviarali čas pa Maskvie, takuju zajavu na fonie eskałacyi infarmacyjnaj vajny i kanfliktu Kramla ź biełaruskim dyktataram moža stać sihnałam ab tym, što ŭ kramlan na hetych prezidenckich vybarach mahčymy novy favaryt.

Ale, viadoma, ačkoŭ siarod nacyjanalna-demakratyčnaj publiki taki farmat ŭstupleńnia Niaklajeva ŭ vybarčuju kampaniju naŭrad ci dadaść. Chutčej my nazirajem paćviardžeńnie teoryi «prarasiejskaha kandydata», papularnaj u nacyjanalna-anhažavanaj publiki. Sapraŭdy: kampanija nie admaŭlaje rasiejskaje pachodžańnie svaich srodkaŭ, abjaŭlaje ab pačatku palityčnaj baraćby z Maskvy, padkreślena admaŭlajecca adkazvać na prahramnyja pytańni, vyznačalnyja dla biełaruska-rasiejskich adnosinaŭ, ale pry hetym dekłaruje hatoŭnaść «utreści ŭsie kanflikty z Rasiejskaj Fiederacyjaj». Što jašče treba dla taho, kab być styhmatyzavanym u jakaści prarasiejskaha kandydata? Dvuchhałovy aroł ŭ jakaści emblemy kampanii hladzieŭsia b zanadta adyjozna.

Tak što ŭ svajoj masie surjoznyja nacyjanalisty pad ściahi koleru marskoj chvali nie pojduć, navat BCHD paścieražecca. Pojduć niekatoryja «orhi», raznastajnyja technołahi-analityki, ideałahična ŭsiajednaja maładziožka dla masoŭki i inšaja absłuha. Pra palityčny chaŭrus, a tym bolš pra kanstruktyŭnaje ŭzajemadziejańnie na ŭzroŭni struktur razmovy być nie moža. Nie darma AHP nie imkniecca afišavać svoj aljans z HP — partyi davodzicca praličvać hulniu bolš čym na chod napierad, i ŭ AHP cudoŭna razumiejuć, što jość ryzyka potym nie admycca.

Nie dumaju, adnak, što dla kampanii «Havary praŭdu!» u jaje palityčnaj fazie lubyja resursy ruchu «Za svabodu», jak i luboj inšaj nacyjanalna-demakratyčnaj struktury, ujaŭlajuć jakuju b ni było cikavaść.

Zaraz heta subjekty, niesupastaŭnyja nie tolki pa finansavych i ludskich resursach, ale i pa enierhietycy, drajvu, zaradžanaści na kampaniju. Pakul što tezis «babło pieramahaje zło» častkaj aktyvu ŭsprymajecca stanoŭča, jon matyvuje, stvaraje adčuvańnie ŭdziełu ŭ hetaj kampanii, i tolki niešmatlikija ź ich ŭzhadvajuć, jakija finansavyja prablemy paŭstali ŭ štabie Kazulina paśla pačatku kampanii.

U toj ža čas, udzieł u fazie zboru podpisaŭ i ŭ ahitacyjnaj kampanii słabaha Alaksandra Milinkieviča ź jaho vyznačanym indeksam viadomaści, nie padmacavanym materyjalnymi resursami, było b vyhadnym dla kampanii «Havary praŭdu!». U hetym palahaje charastvo hulni pa-bujnomu — kali tvoj scenar źjaŭlajecca daminujučym, to i astatnija hulcy mižvoli pačynajuć hulać pavodle tvaho libreta. Tak u svoj čas Kazulin padyhraŭ favarytu apazycyjnych mas Milinkieviču (na fonie marpiecha apošni vyhladaŭ uzvažanym jeŭrapiejskaha ŭzroŭniu palitykam).

Zaraz kampanija «Havary praŭdu!» źjaŭlajecca mejnstrymam apazicyjnaha žyćcia, mienavita ź joj źviazanyja asnoŭnyja čakańni entuzijastaŭ źviaržeńnia biełaruskaj dyktatury. I hravitacyja takoha mahutnaha centra pryciahvaje spačatku drobnyja, a potym i bolš bujnyja elemienty palityčnaha žyćcia. Spačatku havaryć praŭdu pačali apazicyjnyja sielebrycis i šarahovyja aktyvisty, potym rehijanalnyja struktury i hramadskija abjadnańni, haziety. Zaraz usie, kaho nie zanadta pałochaje rasiejski śled finansavaha składnika kampanii, u toj ci inšaj stupieni ŭžo iduć na supracoŭnictva ź joj.

Na tle hetaj kansalidacyi supraćlehłaja častka apazycyjnaha śpiektru vyhladaje dziŭna razdrobnienaj.

Mabyć, lidery BCHD, spravakavaŭšyja razvał Biełaruskaha niezaležnickaha błoku, sami nie čakali takoha pośpiechu. Ciapier mnohija z udzielnikaŭ błoku sprabujuć vyrašyć ŭłasnyja arhanizacyjnyja prablemy, u tym liku pazicyjanujučy ŭ jakaści siłaŭ, jakija nie hrajuć pa maskoŭskim scenary, jaki atajasamlivajecca z kampanijaj Niaklajeva. «My pazmahajemsia na dva fronty, a potym pojdziem na płošču» — kaža Partyja BNF. «My nie majem ničoha ahulnaha z hetaj avanturaj» — kaža ruch «Za svabodu».

Čatyry hady ruch «Za svabodu» čerpaŭ sens svajho isnavańnia ŭ aryjentacyi na prezidenckija vybary. I voś, jany ŭžo na haryzoncie — a patencyjny kandydat ruchu robić zajavy ab namiery admovicca ad udziełu ŭ vybarach. Naturalna, «chłopcy raźbiahajucca», ale naŭrad ci značnaja ich častka budzie pryciahnutaja ŭ kampaniju Niaklajeva.

Adnak kali ŭžo paraŭnoŭvać hetyja dźvie struktury, to paradaksalnym čynam pamiž imi možna znajści niamała ahulnaha. I taja, i inšaja struktura pazicyjanujecca jak hramadzianskaja, niepalityčnyja. I heta nie prosta fihura pramovy, ale śviadomaje imknieńnie zaniać miesca «nad partyjnymi drazhami». Roźnica ŭ tym, što struktura Milinkieviča była stvoranaja paśla papiarednich vybaraŭ na asnovie niepalityčnaj častki jaho kampanii. Niaklajeŭ ž vyrašyŭ pieršapačatkova rabić staŭku na status hramadzianskaj kampanii, hramadzianskaha niepalityčnaha lidera.

Rehistracyja i peŭny lehalny status majuć dla abiedźviuch struktur važnaje značeńnie, pakolki dazvalaje pryciahvać da pracy ludziej, jakija aścierahajucca kryminalnaha pieraśledu za pracu ŭ niezarehistravanym hramadskim abjadnańni. Ruch «Za svabodu» dastatkova doŭha zmahaŭsia za dziaržaŭnuju rehistracyju i, u rešcie rešt, jaje atrymaŭ. Struktura kampanii «Havary praŭdu!» bolš składanaja: kampanija była inicyjavanaja i ažyćciaŭlałasia ŭstanovaj «Ruch napierad», jaki voś užo niekalki miesiacaŭ isnuje va ŭmovach sudovaha pracesu ab pryznańni rehistracyi niesapraŭdnaj. Zaraz architektary kampanii sprabujuć padać dakumienty na rehistracyju struktury ŭ jakaści hramadzkaha abjadnańnia. Zrešty, biez asablivaj nadziei na atrymańnie rehistracyi — chutčej heta imknieńnie zaručycca statusam «znachodzicca ŭ pracesie rehistracyi», jaki nie maje praktyčna nijakaha jurydyčnaha značeńnia, ale dazvalaje musiravać nazvu «arhkamiteta» u presie i vystupać ad jaho imia.

Rola lideraŭ hetych hramadzianskich struktur źniešnie adnolkava vialikaja: i Milinkievič, i Niaklajeŭ źjaŭlajucca frontmenami. Ale kali kiravańnie rucham «Za svabodu» maje charaktar ŭsio ž adnosna demakratyčny (niahledziačy na vielizarny aŭtarytet staršyni, rašeńni ŭ abjadnańni prymaje Rada, i čaściakom byvajuć surjoznyja razychodžańni i sprečki), to kampaniju «Havary praŭdu!» u demakratyčnaści zapadozryć składana. Navat z farmalnaha punktu hledžańnia ŭstanova, što inicyjavała kampaniju, znachodzicca va ŭłasnaści adnaho zasnavalnika. Što ž tyčycca realnaha kiravańnia kampanijaj, to jano ažyćciaŭlajecca ŭsim viadomym vuzkim kołam najomnych menedžeraŭ-kaardynataraŭ, a voś čyje rašeńni jany vykonvajuć, chto składaje saviet dyrektaraŭ — nie vydajecca.

Tak što tut nazirajecca niesupadzieńnie stylaŭ kiravańnia, jakoje moža pieraškadžać kanvierhiencyi štaboŭ dvuch struktur. Aryjentavanyja na ruch «Za svabodu» ludzi pryvykli pracavać u asiarodździ palityčnaj baraćby pad kiraŭnictvam palityčnaha lidera, niachaj i biespartyjnaha. U kampanii «Havary praŭdu!» praktyčna niama śviadomych prychilnikaŭ, a pieravažajuć naniatyja rabotniki. Ale jašče bolš važna, što i sam Niaklajeŭ stvaraje ŭražańnie naniataha rabotnika, jakim kaliści byŭ Kazulin.

Cudoŭnaje finansavaje zabiaśpiečańnie kampanii ŭ paraŭnańni z rucham «Za svabodu» ciapier vidavočnaje lubomu źniešniamu naziralniku. Ale paradoks u tym, što ŭ strukturach Milinkieviča finansavaja matyvacyja źjaŭlałasia druhasnaj. I zaraz, va ŭmovach dezyntehracyi ruchu, pahroza prazielityzmu chutčej zychodzić nie ad kampanii «Havary praŭdu!», a ad rodnasnych ideałahičnych struktur, jakija ŭsio ž pojduć na vybary. Hruba kažučy, na stadyi zboru podpisaŭ aktyŭ struktury Milinkieviča papracuje i na Michaleviča, i na Kastusiova, i navat na Rymašeŭskaha z Hłušakovym. Niešta abłomicca i Niaklajevu, ale niašmat — usie chto chacieŭ paŭdzielničać u budaŭnictvie hetaj piramidy ŭžo ŭ jaho, a bolš jamu naŭrad ci i treba.

U rešcie rešt, na stadyi zboru podpisaŭ prafiesijanały (jakija źbirajuć podpisy za hrošy) časta pracujuć na niekalkich kandydataŭ. I hetaja kampanija budzie dla ich «čosam» — tak šmat raźviałosia achvotnych pasprabavać siabie ŭ jakaści kandydata ŭ prezidenty.

Źniešniaja zaležnaść kampanii «Havary praŭdu!» ad sponsaraŭ z Rasiejskaj Fiederacyi robić hetuju strukturu ŭraźlivaj dla krytyki. Usio ž ideałohija hraje ŭ biełaruskim palityčnym poli peŭnuju rolu, i kali «sprava praŭdy» nie pieramoža — tadyŭ dačynieńni da ŭdzielnikaŭ hetaj avantury na źmienu skiepsisu pryjdzie paharda. Heta spyniaje mnohich patencyjnych udzielnikaŭ.

Tak što pakul istotnaha pašyreńnia arhanizacyjnaj bazy kampanii «Havary praŭdu!» čakać nie vypadaje.

Pracavać budzie ŭžo naniaty piersanał ź liku AHP i niekatorych inšych struktur.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?